λύπη
Englishman's Concordance
λύπη (lypē) — 7 Occurrences

John 16:6 N-NFS
GRK: ὑμῖν ἡ λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶν
NAS: these things to you, sorrow has filled
KJV: unto you, sorrow hath filled
INT: to you grief has filled your

John 16:20 N-NFS
GRK: ἀλλ' ἡ λύπη ὑμῶν εἰς
NAS: you will grieve, but your grief will be turned
KJV: but your sorrow shall be turned into
INT: but the grief of you to

Romans 9:2 N-NFS
GRK: ὅτι λύπη μοί ἐστιν
NAS: that I have great sorrow and unceasing
KJV: have great heaviness and continual
INT: that grief to me is

2 Corinthians 2:1 N-DFS
GRK: πάλιν ἐν λύπῃ πρὸς ὑμᾶς
NAS: that I would not come to you in sorrow again.
KJV: you in heaviness.
INT: again in grief to you

2 Corinthians 2:7 N-DFS
GRK: τῇ περισσοτέρᾳ λύπῃ καταποθῇ ὁ
NAS: by excessive sorrow.
KJV: with overmuch sorrow.
INT: with the more abundant grief should be swallowed up the

2 Corinthians 7:10 N-NFS
GRK: κατὰ θεὸν λύπη μετάνοιαν εἰς
NAS: For the sorrow that is according
KJV: For godly sorrow worketh repentance
INT: according to God grief repentance to

2 Corinthians 7:10 N-NFS
GRK: τοῦ κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται
NAS: [leading] to salvation, but the sorrow of the world
KJV: but the sorrow of the world
INT: [the] of the world grief death produces

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page