λυπηθήσεσθε
Englishman's Concordance
λυπηθήσεσθε (lypēthēsesthe) — 1 Occurrence

John 16:20 V-FIP-2P
GRK: χαρήσεται ὑμεῖς λυπηθήσεσθε ἀλλ' ἡ
NAS: will rejoice; you will grieve, but your grief
KJV: and ye shall be sorrowful, but your
INT: will rejoice you will be grieved but the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page