μάρτυσιν
Englishman's Concordance
μάρτυσιν (martysin) — 3 Occurrences

Acts 10:41 N-DMP
GRK: λαῷ ἀλλὰ μάρτυσιν τοῖς προκεχειροτονημένοις
NAS: the people, but to witnesses who were chosen beforehand
KJV: but unto witnesses chosen before
INT: people but to witnesses who had been chosen before

Hebrews 10:28 N-DMP
GRK: ἢ τρισὶν μάρτυσιν ἀποθνήσκει
NAS: or three witnesses.
KJV: or three witnesses:
INT: or three witnesses dies

Revelation 11:3 N-DMP
GRK: τοῖς δυσὶν μάρτυσίν μου καὶ
NAS: [authority] to my two witnesses, and they will prophesy
KJV: two witnesses, and
INT: to the two witnesses of me and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page