μαρτύρων
Englishman's Concordance
μαρτύρων (martyrōn) — 9 Occurrences

Matthew 18:16 N-GMP
GRK: στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν
NAS: OR THREE WITNESSES EVERY FACT
KJV: or three witnesses every word
INT: [the] testimony of two witnesses or of three

Matthew 26:65 N-GMP
GRK: χρείαν ἔχομεν μαρτύρων ἴδε νῦν
NAS: do we have of witnesses? Behold,
KJV: need have we of witnesses? behold, now
INT: need have we of witnesses Behold now

Mark 14:63 N-GMP
GRK: χρείαν ἔχομεν μαρτύρων
NAS: need do we have of witnesses?
KJV: we any further witnesses?
INT: need have we of witnesses

2 Corinthians 13:1 N-GMP
GRK: στόματος δύο μαρτύρων καὶ τριῶν
NAS: OR THREE WITNESSES.
KJV: or three witnesses shall every
INT: mouth of two witnesses or of three

1 Timothy 5:19 N-GMP
GRK: ἢ τριῶν μαρτύρων
NAS: or three witnesses.
KJV: or three witnesses.
INT: or three witnesses

1 Timothy 6:12 N-GMP
GRK: ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων
NAS: in the presence of many witnesses.
KJV: before many witnesses.
INT: before many witnesses

2 Timothy 2:2 N-GMP
GRK: διὰ πολλῶν μαρτύρων ταῦτα παράθου
NAS: of many witnesses, entrust
KJV: many witnesses, the same
INT: with many witnesses these commit

Hebrews 12:1 N-GMP
GRK: ἡμῖν νέφος μαρτύρων ὄγκον ἀποθέμενοι
NAS: a cloud of witnesses surrounding
KJV: a cloud of witnesses, let
INT: us a cloud of witnesses weight having laid aside

Revelation 17:6 N-GMP
GRK: αἵματος τῶν μαρτύρων Ἰησοῦ Καὶ
NAS: and with the blood of the witnesses of Jesus.
KJV: the blood of the martyrs of Jesus:
INT: blood of the witnesses of Jesus And

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page