μεριμνᾶτε
Englishman's Concordance
μεριμνᾶτε (merimnate) — 5 Occurrences

Matthew 6:25 V-PMA-2P
GRK: ὑμῖν μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ
NAS: I say to you, do not be worried about
KJV: Take no thought for your
INT: to you not be anxious about the life

Matthew 6:28 V-PMA-2P
GRK: ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε καταμάθετε τὰ
NAS: And why are you worried about
KJV: And why take ye thought for raiment?
INT: clothing why are you anxious observe the

Luke 12:22 V-PMA-2P
GRK: ὑμῖν μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ
NAS: I say to you, do not worry about
KJV: Take no thought for your life,
INT: to you not Be anxious life

Luke 12:26 V-PIA-2P
GRK: τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε
NAS: why do you worry about
KJV: why take ye thought for
INT: the rest are you anxious

Philippians 4:6 V-PMA-2P
GRK: μηδὲν μεριμνᾶτε ἀλλ' ἐν
NAS: Be anxious for nothing,
KJV: Be careful for nothing; but
INT: Nothing be anxious about but in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page