νηστεύσουσιν
Englishman's Concordance
νηστεύσουσιν (nēsteusousin) — 3 Occurrences

Matthew 9:15 V-FIA-3P
GRK: καὶ τότε νηστεύσουσιν
NAS: from them, and then they will fast.
KJV: and then shall they fast.
INT: and then they will fast

Mark 2:20 V-FIA-3P
GRK: καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείνῃ
NAS: from them, and then they will fast in that day.
KJV: and then shall they fast in those
INT: and then they will fast in those

Luke 5:35 V-FIA-3P
GRK: νυμφίος τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις
NAS: from them, then they will fast in those
KJV: and then shall they fast in
INT: bridegroom then they will fast in those

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page