3522. νηστεύω (nésteuó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3522. νηστεύω (nésteuó) — 20 Occurrences

Matthew 4:2 V-APA-NMS
GRK: καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσεράκοντα
NAS: And after He had fasted forty days
KJV: And when he had fasted forty days
INT: And having fasted days forty

Matthew 6:16 V-PSA-2P
GRK: Ὅταν δὲ νηστεύητε μὴ γίνεσθε
NAS: Whenever you fast, do not put
KJV: Moreover when ye fast, be not,
INT: whenever moreover you fast not be

Matthew 6:16 V-PPA-NMP
GRK: τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες ἀμὴν λέγω
NAS: by men when they are fasting. Truly
KJV: unto men to fast. Verily
INT: to men fasting Truly I say

Matthew 6:17 V-PPA-NMS
GRK: σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου
NAS: But you, when you fast, anoint
KJV: thou, when thou fastest, anoint
INT: you moreover fasting anoint your

Matthew 6:18 V-PPA-NMS
GRK: τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων ἀλλὰ τῷ
NAS: so that your fasting will not be noticed
KJV: not unto men to fast, but unto thy
INT: to men fasting but

Matthew 9:14 V-PIA-1P
GRK: οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν πολλά οἱ
NAS: do we and the Pharisees fast, but Your disciples
KJV: and the Pharisees fast oft, but
INT: the Pharisees do fast often the

Matthew 9:14 V-PIA-3P
GRK: σοῦ οὐ νηστεύουσιν
NAS: fast, but Your disciples do not fast?
KJV: thy disciples fast not?
INT: of you not fast

Matthew 9:15 V-FIA-3P
GRK: καὶ τότε νηστεύσουσιν
NAS: from them, and then they will fast.
KJV: and then shall they fast.
INT: and then they will fast

Mark 2:18 V-PPA-NMP
GRK: οἱ Φαρισαῖοι νηστεύοντες καὶ ἔρχονται
NAS: and the Pharisees were fasting; and they came
KJV: used to fast: and
INT: those of the Pharisees fasting and they come

Mark 2:18 V-PIA-3P
GRK: τῶν Φαρισαίων νηστεύουσιν οἱ δὲ
NAS: of the Pharisees fast, but Your disciples
KJV: and of the Pharisees fast, but thy
INT: of the Pharisees fast but

Mark 2:18 V-PIA-3P
GRK: μαθηταὶ οὐ νηστεύουσιν
NAS: fast, but Your disciples do not fast?
KJV: thy disciples fast not?
INT: disciples not fast

Mark 2:19 V-PNA
GRK: αὐτῶν ἐστὶν νηστεύειν ὅσον χρόνον
NAS: cannot fast, can they? So
KJV: of the bridechamber fast, while
INT: them is fast as long as time

Mark 2:19 V-PNA
GRK: οὐ δύνανται νηστεύειν
NAS: with them, they cannot fast.
KJV: them, they cannot fast.
INT: not they are able to fast

Mark 2:20 V-FIA-3P
GRK: καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείνῃ
NAS: from them, and then they will fast in that day.
KJV: and then shall they fast in those
INT: and then they will fast in those

Luke 5:33 V-PIA-3P
GRK: μαθηταὶ Ἰωάννου νηστεύουσιν πυκνὰ καὶ
NAS: of John often fast and offer prayers,
KJV: the disciples of John fast often, and
INT: disciples of John fast often and

Luke 5:34 V-ANA
GRK: ἐστὶν ποιῆσαι νηστεῦσαι
NAS: of the bridegroom fast while
KJV: of the bridechamber fast, while
INT: is to make to fast

Luke 5:35 V-FIA-3P
GRK: νυμφίος τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις
NAS: from them, then they will fast in those
KJV: and then shall they fast in
INT: bridegroom then they will fast in those

Luke 18:12 V-PIA-1S
GRK: νηστεύω δὶς τοῦ
NAS: I fast twice a week;
KJV: I fast twice in the week,
INT: I fast twice in the

Acts 13:2 V-PPA-GMP
GRK: κυρίῳ καὶ νηστευόντων εἶπεν τὸ
NAS: to the Lord and fasting, the Holy
KJV: and fasted, the Holy
INT: Lord and fasting said the

Acts 13:3 V-APA-NMP
GRK: τότε νηστεύσαντες καὶ προσευξάμενοι
NAS: Then, when they had fasted and prayed
KJV: And when they had fasted and prayed,
INT: Then having fasted and having prayed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page