Νικόδημος
Englishman's Concordance
Νικόδημος (Nikodēmos) — 5 Occurrences

John 3:1 N-NMS
GRK: τῶν Φαρισαίων Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ
NAS: named Nicodemus, a ruler
KJV: named Nicodemus, a ruler
INT: the Pharisees Nicodemus name to him

John 3:4 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ Νικόδημος Πῶς δύναται
NAS: Nicodemus said to Him, How
KJV: Nicodemus saith unto
INT: him Nicodemus How can

John 3:9 N-NMS
GRK: ἀπεκρίθη Νικόδημος καὶ εἶπεν
NAS: Nicodemus said to Him, How
KJV: Nicodemus answered and
INT: Answered Nicodemus and said

John 7:50 N-NMS
GRK: λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς
NAS: Nicodemus (he who came to Him before,
KJV: Nicodemus saith unto
INT: Says Nicodemus to them

John 19:39 N-NMS
GRK: δὲ καὶ Νικόδημος ὁ ἐλθὼν
NAS: Nicodemus, who had first come
KJV: also Nicodemus, which
INT: moreover also Nicodemus having come

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page