παραλαμβάνει
Englishman's Concordance
παραλαμβάνει (paralambanei) — 8 Occurrences

Matthew 4:5 V-PIA-3S
GRK: Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ
NAS: the devil took Him into the holy
KJV: taketh him up into the holy
INT: then takes him the

Matthew 4:8 V-PIA-3S
GRK: Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ
NAS: the devil took Him to a very
KJV: taketh him up into an exceeding
INT: Again takes him the

Matthew 12:45 V-PIA-3S
GRK: πορεύεται καὶ παραλαμβάνει μεθ' ἑαυτοῦ
NAS: it goes and takes along with it seven
KJV: goeth he, and taketh with himself
INT: it goes and takes with itself

Matthew 17:1 V-PIA-3S
GRK: ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus took with Him Peter
KJV: days Jesus taketh Peter, James,
INT: days six takes with [him] Jesus

Mark 5:40 V-PIA-3S
GRK: ἐκβαλὼν πάντας παραλαμβάνει τὸν πατέρα
NAS: them all out, He took along the child's
KJV: them all out, he taketh the father and
INT: having put out all takes with [him] the father

Mark 9:2 V-PIA-3S
GRK: ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus took with Him Peter
KJV: Jesus taketh [with him] Peter,
INT: days six takes with [him] Jesus

Mark 14:33 V-PIA-3S
GRK: καὶ παραλαμβάνει τὸν Πέτρον
NAS: And He took with Him Peter and James
KJV: And he taketh with him
INT: And he takes Peter

Luke 11:26 V-PIA-3S
GRK: πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἕτερα πνεύματα
NAS: it goes and takes [along] seven
KJV: and taketh [to him] seven
INT: it goes and takes other spirits

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page