πλήρεις
Englishman's Concordance
πλήρεις (plēreis) — 5 Occurrences

Matthew 14:20 Adj-AMP
GRK: δώδεκα κοφίνους πλήρεις
NAS: twelve full baskets.
KJV: twelve baskets full.
INT: twelve hand-baskets full

Matthew 15:37 Adj-AFP
GRK: ἑπτὰ σπυρίδας πλήρεις
NAS: seven large baskets full.
KJV: seven baskets full.
INT: seven baskets full

Mark 8:19 Adj-AMP
GRK: κοφίνους κλασμάτων πλήρεις ἤρατε λέγουσιν
NAS: baskets full of broken pieces
KJV: baskets full of fragments
INT: hand-baskets of fragments full took you up They say

Acts 6:3 Adj-AMP
GRK: μαρτυρουμένους ἑπτὰ πλήρεις πνεύματος καὶ
NAS: of good reputation, full of the Spirit
KJV: of honest report, full of the Holy
INT: carried witness to seven full of [the] Spirit and

Acts 19:28 Adj-NMP
GRK: καὶ γενόμενοι πλήρεις θυμοῦ ἔκραζον
NAS: When they heard [this] and were filled with rage,
KJV: [these sayings], they were full of wrath,
INT: and having become full of anger they cried out

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page