πλὴν
Englishman's Concordance
πλὴν (plēn) — 32 Occurrences

Matthew 11:22 Adv
GRK: πλὴν λέγω ὑμῖν
NAS: Nevertheless I say
KJV: But I say unto you,
INT: But I say to you

Matthew 11:24 Adv
GRK: πλὴν λέγω ὑμῖν
NAS: Nevertheless I say
KJV: But I say unto you,
INT: But I say to you

Matthew 18:7 Adv
GRK: τὰ σκάνδαλα πλὴν οὐαὶ τῷ
KJV: come; but woe
INT: the trespasses yet woe the

Matthew 26:39 Adv
GRK: ποτήριον τοῦτο πλὴν οὐχ ὡς
NAS: pass from Me; yet not as I will,
KJV: from me: nevertheless not as
INT: cup this nevertheless not as

Matthew 26:64 Adv
GRK: Σὺ εἶπας πλὴν λέγω ὑμῖν
NAS: to him, You have said it [yourself]; nevertheless I tell
KJV: hast said: nevertheless I say
INT: You have said Moreover I say to you

Mark 12:32 Adv
GRK: ἔστιν ἄλλος πλὴν αὐτοῦ
NAS: AND THERE IS NO ONE ELSE BESIDES HIM;
KJV: none other but he:
INT: there is another besides him

Luke 6:24 Adv
GRK: Πλὴν οὐαὶ ὑμῖν
KJV: But woe unto you
INT: But woe to you

Luke 6:35 Adv
GRK: πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς
KJV: But love ye your
INT: But love the

Luke 10:11 Adv
GRK: ἀπομασσόμεθα ὑμῖν πλὴν τοῦτο γινώσκετε
NAS: we wipe off [in protest] against you; yet be sure
KJV: against you: notwithstanding be ye sure
INT: we wipe off against you yet this know

Luke 10:14 Adv
GRK: πλὴν Τύρῳ καὶ
KJV: But it shall be more tolerable
INT: But for Tyre and

Luke 10:20 Adv
GRK: πλὴν ἐν τούτῳ
NAS: Nevertheless do not rejoice in this,
KJV: Notwithstanding in this
INT: Yet in this

Luke 11:41 Adv
GRK: πλὴν τὰ ἐνόντα
KJV: But rather give alms
INT: But [of] the things [which] are within

Luke 12:31 Adv
GRK: πλὴν ζητεῖτε τὴν
KJV: But rather seek ye the kingdom
INT: But seek you the

Luke 13:33 Adv
GRK: πλὴν δεῖ με
NAS: Nevertheless I must journey
KJV: Nevertheless I must
INT: but it behoves me

Luke 17:1 Adv
GRK: μὴ ἐλθεῖν πλὴν οὐαὶ δι'
INT: not should come but woe [to him] by

Luke 18:8 Adv
GRK: ἐν τάχει πλὴν ὁ υἱὸς
NAS: for them quickly. However, when the Son
KJV: speedily. Nevertheless when
INT: in quickness Nevertheless the Son

Luke 19:27 Adv
GRK: Πλὴν τοὺς ἐχθρούς
KJV: But those mine
INT: Moreover the enemies

Luke 22:21 Adv
GRK: πλὴν ἰδοὺ ἡ
KJV: But, behold, the hand
INT: Moreover behold the

Luke 22:22 Adv
GRK: ὡρισμένον πορεύεται πλὴν οὐαὶ τῷ
KJV: it was determined: but woe
INT: has been determined goes but woe the

Luke 22:42 Adv
GRK: ἀπ' ἐμοῦ πλὴν μὴ τὸ
NAS: cup from Me; yet not My will,
KJV: from me: nevertheless not my
INT: from me but not the

Luke 23:28 Adv
GRK: ἐπ' ἐμέ πλὴν ἐφ' ἑαυτὰς
KJV: for me, but weep for
INT: for me but for yourselves

John 8:10 Adv
GRK: μηδένα θεασάμενος πλὴν τὴς γυναικὸς
KJV: saw none but the woman, he said
INT: no one saw but the woman

Acts 8:1 Adv
GRK: καὶ Σαμαρείας πλὴν τῶν ἀποστόλων
NAS: and Samaria, except the apostles.
KJV: and Samaria, except the apostles.
INT: and Samaria except the apostles

Acts 15:28 Adv
GRK: ὑμῖν βάρος πλὴν τούτων τῶν
NAS: greater burden than these essentials:
KJV: burden than these
INT: upon you burden furthermore of these

Acts 20:23 Adv
GRK: πλὴν ὅτι τὸ
NAS: except that the Holy Spirit
KJV: Save that the Holy
INT: except that the

Acts 27:22 Adv
GRK: ἐξ ὑμῶν πλὴν τοῦ πλοίου
KJV: among you, but of the ship.
INT: from among you only of the ship

1 Corinthians 11:11 Adv
GRK: πλὴν οὔτε γυνὴ
NAS: However, in the Lord, neither
KJV: Nevertheless neither is the man
INT: However neither [is] woman

Ephesians 5:33 Adv
GRK: πλὴν καὶ ὑμεῖς
NAS: Nevertheless, each individual
KJV: Nevertheless let every one
INT: Howerver also you

Philippians 1:18 Adv
GRK: τί γάρ πλὴν ὅτι παντὶ
NAS: What then? Only that in every way,
KJV: What then? notwithstanding, every way,
INT: what indeed nevertheless as great in every

Philippians 3:16 Adv
GRK: πλὴν εἰς ὃ
NAS: however, let us keep living
KJV: Nevertheless, whereto
INT: But whereto which

Philippians 4:14 Adv
GRK: πλὴν καλῶς ἐποιήσατε
NAS: Nevertheless, you have done well
KJV: Notwithstanding ye have well done,
INT: But well you did

Revelation 2:25 Adv
GRK: πλὴν ὃ ἔχετε
NAS: Nevertheless what you have,
KJV: But that which ye have
INT: but what you have

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page