πραιτώριον
Englishman's Concordance
πραιτώριον (praitōrion) — 6 Occurrences

Matthew 27:27 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πραιτώριον συνήγαγον ἐπ'
NAS: Jesus into the Praetorium and gathered
KJV: into the common hall, and gathered
INT: to the praetorium gathered against

Mark 15:16 N-NNS
GRK: ὅ ἐστιν πραιτώριον καὶ συνκαλοῦσιν
NAS: into the palace (that is, the Praetorium), and they called together
KJV: called Praetorium; and
INT: that is [the] praetorium and they call together

John 18:28 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πραιτώριον ἦν δὲ
NAS: from Caiaphas into the Praetorium, and it was early;
KJV: unto the hall of judgment: and
INT: into the praetorium it was moreover

John 18:28 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πραιτώριον ἵνα μὴ
NAS: did not enter into the Praetorium so
KJV: into the judgment hall, lest
INT: into the praetorium that not

John 18:33 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πραιτώριον ὁ Πιλᾶτος
NAS: again into the Praetorium, and summoned
KJV: into the judgment hall again,
INT: into the praetorium Pilate

John 19:9 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πραιτώριον πάλιν καὶ
NAS: and he entered into the Praetorium again
KJV: into the judgment hall, and
INT: into the praetorium again and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page