σεισμοὶ
Englishman's Concordance
σεισμοὶ (seismoi) — 3 Occurrences

Matthew 24:7 N-NMP
GRK: λιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους
NAS: there will be famines and earthquakes.
KJV: and earthquakes, in divers
INT: famines and earthquakes in [various] places

Mark 13:8 N-NMP
GRK: βασιλείαν ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους
NAS: kingdom; there will be earthquakes in various
KJV: there shall be earthquakes in divers
INT: kingdom there will be earthquakes throughout places

Luke 21:11 N-NMP
GRK: σεισμοί τε μεγάλοι
NAS: and there will be great earthquakes, and in various
KJV: And great earthquakes shall be in
INT: earthquakes both great

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page