4578. σεισμός (seismos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4578. σεισμός (seismos) — 14 Occurrences

Matthew 8:24 N-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ σεισμὸς μέγας ἐγένετο
NAS: a great storm on the sea,
KJV: a great tempest in
INT: And Behold a storm great arose

Matthew 24:7 N-NMP
GRK: λιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους
NAS: there will be famines and earthquakes.
KJV: and earthquakes, in divers
INT: famines and earthquakes in [various] places

Matthew 27:54 N-AMS
GRK: ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ
NAS: when they saw the earthquake and the things that were happening,
KJV: saw the earthquake, and
INT: having seen the earthquake and the things that

Matthew 28:2 N-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας
NAS: a severe earthquake had occurred,
KJV: a great earthquake: for
INT: And behold an earthquake there was great

Mark 13:8 N-NMP
GRK: βασιλείαν ἔσονται σεισμοὶ κατὰ τόπους
NAS: kingdom; there will be earthquakes in various
KJV: there shall be earthquakes in divers
INT: kingdom there will be earthquakes throughout places

Luke 21:11 N-NMP
GRK: σεισμοί τε μεγάλοι
NAS: and there will be great earthquakes, and in various
KJV: And great earthquakes shall be in
INT: earthquakes both great

Acts 16:26 N-NMS
GRK: ἄφνω δὲ σεισμὸς ἐγένετο μέγας
NAS: a great earthquake, so
KJV: a great earthquake, so that
INT: suddenly moreover earthquake there was a great

Revelation 6:12 N-NMS
GRK: ἕκτην καὶ σεισμὸς μέγας ἐγένετο
NAS: and there was a great earthquake; and the sun
KJV: a great earthquake; and
INT: sixth and an earthquake great there was

Revelation 8:5 N-NMS
GRK: ἀστραπαὶ καὶ σεισμός
NAS: and flashes of lightning and an earthquake.
KJV: lightnings, and an earthquake.
INT: lightnings and an earthquake

Revelation 11:13 N-NMS
GRK: ὥρᾳ ἐγένετο σεισμὸς μέγας καὶ
NAS: there was a great earthquake, and a tenth
KJV: a great earthquake, and
INT: hour there was an earthquake great and

Revelation 11:13 N-DMS
GRK: ἐν τῷ σεισμῷ ὀνόματα ἀνθρώπων
NAS: were killed in the earthquake, and the rest
KJV: in the earthquake were slain
INT: in the earthquake names of men

Revelation 11:19 N-NMS
GRK: βρονταὶ καὶ σεισμὸς καὶ χάλαζα
NAS: and peals of thunder and an earthquake and a great
KJV: and an earthquake, and
INT: thunders and an earthquake and hail

Revelation 16:18 N-NMS
GRK: βρονταί καὶ σεισμὸς ἐγένετο μέγας
NAS: and there was a great earthquake, such
KJV: a great earthquake, such as
INT: thunders and earthquake there was a great

Revelation 16:18 N-NMS
GRK: γῆς τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτω μέγας
NAS: great an earthquake [was it, and] so
KJV: so mighty an earthquake, [and] so
INT: earth so mighty an earthquake so great

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page