στέφανον
Englishman's Concordance
στέφανον (stephanon) — 10 Occurrences

Matthew 27:29 N-AMS
GRK: καὶ πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν
NAS: And after twisting together a crown of thorns,
KJV: when they had platted a crown of
INT: And having twisted together a crown of thorns

Mark 15:17 N-AMS
GRK: πλέξαντες ἀκάνθινον στέφανον
NAS: and after twisting a crown of thorns,
KJV: platted a crown of thorns,
INT: having twisted together [it] thorn crown

John 19:2 N-AMS
GRK: στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν
NAS: twisted together a crown of thorns
KJV: platted a crown of
INT: soldiers having twisted together a crown of thorns

John 19:5 N-AMS
GRK: τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ
NAS: out, wearing the crown of thorns
KJV: wearing the crown of thorns,
INT: the thorny crown and the

1 Corinthians 9:25 N-AMS
GRK: ἵνα φθαρτὸν στέφανον λάβωσιν ἡμεῖς
NAS: a perishable wreath, but we an imperishable.
KJV: obtain a corruptible crown; but we
INT: that a perishable crown they might receive we

James 1:12 N-AMS
GRK: λήμψεται τὸν στέφανον τῆς ζωῆς
NAS: he will receive the crown of life
KJV: he shall receive the crown of life,
INT: he will receive the crown of life

1 Peter 5:4 N-AMS
GRK: τῆς δόξης στέφανον
NAS: the unfading crown of glory.
KJV: ye shall receive a crown of glory
INT: of glory crown

Revelation 2:10 N-AMS
GRK: σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς
NAS: and I will give you the crown of life.
KJV: I will give thee a crown of life.
INT: to you the crown of life

Revelation 3:11 N-AMS
GRK: λάβῃ τὸν στέφανόν σου
NAS: that no one will take your crown.
KJV: take thy crown.
INT: take the crown of you

Revelation 14:14 N-AMS
GRK: κεφαλῆς αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν καὶ
NAS: a golden crown on His head
KJV: head a golden crown, and in
INT: head of him a crown golden and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page