1038. βυρσεύς (burseus)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1038. βυρσεύς (burseus) — 3 Occurrences

Acts 9:43 N-DMS
GRK: τινι Σίμωνι βυρσεῖ
NAS: in Joppa with a tanner [named] Simon.
KJV: one Simon a tanner.
INT: a certain Simon a tanner

Acts 10:6 N-DMS
GRK: τινι Σίμωνι βυρσεῖ ᾧ ἐστὶν
NAS: he is staying with a tanner [named] Simon,
KJV: one Simon a tanner, whose house
INT: a certain Simon a tanner whose is

Acts 10:32 N-GMS
GRK: οἰκίᾳ Σίμωνος βυρσέως παρὰ θάλασσαν
NAS: of Simon [the] tanner by the sea.'
KJV: of [one] Simon a tanner by
INT: [the] house of Simon a tanner by [the] sea

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page