1173. δεῖπνον (deipnon)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1173. δεῖπνον (deipnon) — 16 Occurrences

Matthew 23:6 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς δείπνοις καὶ τὰς
NAS: the place of honor at banquets and the chief seats
KJV: at feasts, and
INT: at the banquets and the

Mark 6:21 N-ANS
GRK: γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον ἐποίησεν τοῖς
NAS: gave a banquet for his lords
KJV: birthday made a supper to his lords,
INT: birthday of him a supper made the

Mark 12:39 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς δείπνοις
NAS: and places of honor at banquets,
KJV: the uppermost rooms at feasts:
INT: at the feasts

Luke 14:12 N-ANS
GRK: ἄριστον ἢ δεῖπνον μὴ φώνει
NAS: or a dinner, do not invite
KJV: a dinner or a supper, call not
INT: a dinner or a supper not call

Luke 14:16 N-ANS
GRK: τις ἐποίει δεῖπνον μέγα καὶ
NAS: a big dinner, and he invited
KJV: made a great supper, and bade
INT: certain make a supper great and

Luke 14:17 N-GNS
GRK: ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς
NAS: and at the dinner hour he sent
KJV: his servant at supper time to say
INT: hour of the supper to say to those who

Luke 14:24 N-GNS
GRK: μου τοῦ δείπνου
NAS: shall taste of my dinner.'
KJV: shall taste of my supper.
INT: of me the supper

Luke 20:46 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς δείπνοις
NAS: and places of honor at banquets,
KJV: the chief rooms at feasts;
INT: in the banquets

John 12:2 N-ANS
GRK: οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ καὶ
NAS: they made Him a supper there,
KJV: they made him a supper; and Martha
INT: therefore him a supper there and

John 13:2 N-GNS
GRK: Καὶ δείπνου γινομένου τοῦ
NAS: During supper, the devil
KJV: And supper being ended, the devil
INT: And supper taking place the

John 13:4 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησιν
NAS: got up from supper, and laid aside
KJV: He riseth from supper, and laid aside
INT: from the supper and lays aside

John 21:20 N-DNS
GRK: ἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ τὸ
NAS: on His bosom at the supper and said,
KJV: breast at supper, and said,
INT: at the supper on the

1 Corinthians 11:20 N-ANS
GRK: ἔστιν κυριακὸν δεῖπνον φαγεῖν
NAS: it is not to eat the Lord's Supper,
KJV: to eat the Lord's supper.
INT: it is [the] Lord's supper to eat

1 Corinthians 11:21 N-ANS
GRK: τὸ ἴδιον δεῖπνον προλαμβάνει ἐν
NAS: takes his own supper first; and one
KJV: [other] his own supper: and
INT: the own supper takes first in

Revelation 19:9 N-ANS
GRK: εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ γάμου
NAS: to the marriage supper of the Lamb.'
KJV: the marriage supper of the Lamb.
INT: to the supper of the marriage

Revelation 19:17 N-ANS
GRK: εἰς τὸ δεῖπνον τὸ μέγα
NAS: assemble for the great supper of God,
KJV: unto the supper of the great
INT: to the supper great

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page