δεῖπνον
Englishman's Concordance
δεῖπνον (deipnon) — 8 Occurrences

Mark 6:21 N-ANS
GRK: γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον ἐποίησεν τοῖς
NAS: gave a banquet for his lords
KJV: birthday made a supper to his lords,
INT: birthday of him a supper made the

Luke 14:12 N-ANS
GRK: ἄριστον ἢ δεῖπνον μὴ φώνει
NAS: or a dinner, do not invite
KJV: a dinner or a supper, call not
INT: a dinner or a supper not call

Luke 14:16 N-ANS
GRK: τις ἐποίει δεῖπνον μέγα καὶ
NAS: a big dinner, and he invited
KJV: made a great supper, and bade
INT: certain make a supper great and

John 12:2 N-ANS
GRK: οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ καὶ
NAS: they made Him a supper there,
KJV: they made him a supper; and Martha
INT: therefore him a supper there and

1 Corinthians 11:20 N-ANS
GRK: ἔστιν κυριακὸν δεῖπνον φαγεῖν
NAS: it is not to eat the Lord's Supper,
KJV: to eat the Lord's supper.
INT: it is [the] Lord's supper to eat

1 Corinthians 11:21 N-ANS
GRK: τὸ ἴδιον δεῖπνον προλαμβάνει ἐν
NAS: takes his own supper first; and one
KJV: [other] his own supper: and
INT: the own supper takes first in

Revelation 19:9 N-ANS
GRK: εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ γάμου
NAS: to the marriage supper of the Lamb.'
KJV: the marriage supper of the Lamb.
INT: to the supper of the marriage

Revelation 19:17 N-ANS
GRK: εἰς τὸ δεῖπνον τὸ μέγα
NAS: assemble for the great supper of God,
KJV: unto the supper of the great
INT: to the supper great

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page