12. ἄβυσσος (abussos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 12. ἄβυσσος (abussos) — 9 Occurrences

Luke 8:31 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν
NAS: them to go away into the abyss.
KJV: to go out into the deep.
INT: into the abyss to go away

Romans 10:7 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ἄβυσσον τοῦτ' ἔστιν
NAS: WILL DESCEND INTO THE ABYSS?' (that is, to bring
KJV: into the deep? (that is,
INT: into the abyss That is

Revelation 9:1 N-GFS
GRK: φρέατος τῆς ἀβύσσου
NAS: and the key of the bottomless pit
KJV: the key of the bottomless pit.
INT: pit of the abyss

Revelation 9:2 N-GFS
GRK: φρέαρ τῆς ἀβύσσου καὶ ἀνέβη
NAS: He opened the bottomless pit,
KJV: And he opened the bottomless pit; and
INT: pit of the abyss and there went up

Revelation 9:11 N-GFS
GRK: ἄγγελον τῆς ἀβύσσου ὄνομα αὐτῷ
NAS: them, the angel of the abyss; his name
KJV: [which is] the angel of the bottomless pit, whose
INT: angel of the abyss name for him

Revelation 11:7 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς ἀβύσσου ποιήσει μετ'
NAS: that comes up out of the abyss will make
KJV: out of the bottomless pit shall make
INT: out of the abyss will make with

Revelation 17:8 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς ἀβύσσου καὶ εἰς
NAS: to come up out of the abyss and go
KJV: out of the bottomless pit, and
INT: out of the abyss and into

Revelation 20:1 N-GFS
GRK: κλεῖν τῆς ἀβύσσου καὶ ἅλυσιν
NAS: the key of the abyss and a great
KJV: the key of the bottomless pit and
INT: key of the abyss and a chain

Revelation 20:3 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ἄβυσσον καὶ ἔκλεισεν
NAS: and he threw him into the abyss, and shut
KJV: him into the bottomless pit, and shut
INT: into the abyss and shut

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page