1205. δεῦτε (deute)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1205. δεῦτε (deute) — 12 Occurrences

Matthew 4:19 V-M-2P
GRK: λέγει αὐτοῖς Δεῦτε ὀπίσω μου
NAS: And He said to them, Follow Me, and I will make
KJV: he saith unto them, Follow me, and
INT: he says to them Come follow after me

Matthew 11:28 V-M-2P
GRK: Δεῦτε πρός με
NAS: Come to Me, all who are weary
KJV: Come unto me,
INT: Come to me

Matthew 21:38 V-M-2P
GRK: ὁ κληρονόμος δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν
NAS: is the heir; come, let us kill
KJV: is the heir; come, let us kill him,
INT: the heir come let us kill him

Matthew 22:4 V-M-2P
GRK: πάντα ἕτοιμα δεῦτε εἰς τοὺς
NAS: is ready; come to the wedding feast.'
KJV: [are] ready: come unto
INT: all things [are] ready come to the

Matthew 25:34 V-M-2P
GRK: δεξιῶν αὐτοῦ Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι
NAS: on His right, 'Come, you who are blessed
KJV: his right hand, Come, ye blessed of my
INT: [the] right hand of him Come the blessed

Matthew 28:6 V-M-2P
GRK: καθὼς εἶπεν δεῦτε ἴδετε τὸν
NAS: just as He said. Come, see the place
KJV: as he said. Come, see the place
INT: as he said Come see the

Mark 1:17 V-M-2P
GRK: ὁ Ἰησοῦς Δεῦτε ὀπίσω μου
NAS: said to them, Follow Me, and I will make
KJV: said unto them, Come ye after me,
INT: Jesus Come after me

Mark 6:31 V-M-2P
GRK: λέγει αὐτοῖς Δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ
NAS: And He said to them, Come away by yourselves
KJV: he said unto them, Come ye yourselves
INT: he said to them Come you yourselves

Mark 12:7 V-M-2P
GRK: ὁ κληρονόμος δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτόν
NAS: is the heir; come, let us kill
KJV: is the heir; come, let us kill him,
INT: the heir come let us kill him

John 4:29 V-M-2P
GRK: Δεῦτε ἴδετε ἄνθρωπον
NAS: Come, see a man
KJV: Come, see a man,
INT: Come see a man

John 21:12 V-M-2P
GRK: ὁ Ἰησοῦς Δεῦτε ἀριστήσατε οὐδεὶς
NAS: said to them, Come [and] have breakfast.
KJV: saith unto them, Come [and] dine. And
INT: Jesus Come you dine none

Revelation 19:17 V-M-2P
GRK: ἐν μεσουρανήματι Δεῦτε συνάχθητε εἰς
NAS: in midheaven, Come, assemble
KJV: the midst of heaven, Come and
INT: in mid-heaven Come gather yourselves to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page