1276. διαπεράω (diaperaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1276. διαπεράω (diaperaó) — 6 Occurrences

Matthew 9:1 V-AIA-3S
GRK: εἰς πλοῖον διεπέρασεν καὶ ἦλθεν
NAS: into a boat, Jesus crossed over [the sea] and came
KJV: into a ship, and passed over, and came
INT: into boat he passed over and came

Matthew 14:34 V-APA-NMP
GRK: Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον ἐπὶ
NAS: When they had crossed over, they came
KJV: And when they were gone over, they came
INT: And having crossed over they came to

Mark 5:21 V-APA-GMS
GRK: Καὶ διαπεράσαντος τοῦ Ἰησοῦ
NAS: When Jesus had crossed over again
KJV: when Jesus was passed over again
INT: And having passed over Jesus

Mark 6:53 V-APA-NMP
GRK: Καὶ διαπεράσαντες ἐπὶ τὴν
NAS: When they had crossed over they came
KJV: And when they had passed over, they came
INT: And having passed over to the

Luke 16:26 V-PSA-3P
GRK: πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν
NAS: and [that] none may cross over from there
KJV: cannot; neither can they pass to us,
INT: to us can they pass

Acts 21:2 V-PPA-ANS
GRK: εὑρόντες πλοῖον διαπερῶν εἰς Φοινίκην
NAS: a ship crossing over to Phoenicia,
KJV: a ship sailing over unto
INT: having found a boat passing over into Phoenicia

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page