1372. διψάω (dipsaó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1372. διψάω (dipsaó) — 16 Occurrences

Matthew 5:6 V-PPA-NMP
GRK: πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην
NAS: who hunger and thirst for righteousness,
KJV: and thirst after righteousness:
INT: hunger and thirst for righteousness

Matthew 25:35 V-AIA-1S
GRK: μοι φαγεῖν ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ
NAS: Me [something] to eat; I was thirsty, and you gave Me [something] to drink;
KJV: me meat: I was thirsty, and ye gave
INT: me to eat I thirsted and you gave to drink

Matthew 25:37 V-PPA-AMS
GRK: ἐθρέψαμεν ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν
NAS: You, or thirsty, and give You [something] to drink?
KJV: [thee]? or thirsty, and
INT: fed [you] or thirsting and gave [you] to drink

Matthew 25:42 V-AIA-1S
GRK: φαγεῖν καὶ ἐδίψησα καὶ οὐκ
NAS: Me [nothing] to eat; I was thirsty, and you gave
KJV: no meat: I was thirsty, and ye gave
INT: to eat and I thirsted and nothing

Matthew 25:44 V-PPA-AMS
GRK: πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον
NAS: You hungry, or thirsty, or a stranger,
KJV: an hungred, or athirst, or a stranger,
INT: hungering or thirsting or a stranger

John 4:13 V-FIA-3S
GRK: ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν
NAS: of this water will thirst again;
KJV: this water shall thirst again:
INT: water this will thirst again

John 4:14 V-FIA-3S
GRK: οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν
NAS: him shall never thirst; but the water
KJV: shall never thirst; but the water
INT: never not will thirst for the

John 4:15 V-PSA-1S
GRK: ἵνα μὴ διψῶ μηδὲ διέρχωμαι
NAS: so I will not be thirsty nor
KJV: water, that I thirst not, neither
INT: that not I might thirst nor come

John 6:35 V-FIA-3S
GRK: οὐ μὴ διψήσει πώποτε
NAS: in Me will never thirst.
KJV: shall never thirst.
INT: never not may thirst at any time

John 7:37 V-PSA-3S
GRK: Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός
NAS: anyone is thirsty, let him come
KJV: If any man thirst, let him come unto
INT: If anyone thirst let him come to

John 19:28 V-PIA-1S
GRK: γραφὴ λέγει Διψῶ
NAS: the Scripture, said, I am thirsty.
KJV: might be fulfilled, saith, I thirst.
INT: Scripture he says I thirst

Romans 12:20 V-PSA-3S
GRK: αὐτόν ἐὰν διψᾷ πότιζε αὐτόν
NAS: HIM, AND IF HE IS THIRSTY, GIVE HIM A DRINK;
KJV: him; if he thirst, give him
INT: him if he should thirst give drink him

1 Corinthians 4:11 V-PSA-1P
GRK: πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνιτεύομεν
NAS: hungry and thirsty, and are poorly clothed,
KJV: hunger, and thirst, and are naked,
INT: we hunger and thirst and are naked

Revelation 7:16 V-FIA-3P
GRK: ἔτι οὐδὲ διψήσουσιν ἔτι οὐδὲ
NAS: longer, nor thirst anymore; nor
KJV: more, neither thirst any more; neither
INT: any more neither will they thirst any more nor

Revelation 21:6 V-PPA-DMS
GRK: ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω ἐκ
NAS: I will give to the one who thirsts from the spring
KJV: will give unto him that is athirst of
INT: I to him that thirsts will give of

Revelation 22:17 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ διψῶν ἐρχέσθω ὁ
NAS: Come. And let the one who is thirsty come;
KJV: And let him that is athirst come.
INT: And he that thirsts let him come he that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page