1413. δυνάστης (dunastés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1413. δυνάστης (dunastés) — 3 Occurrences

Luke 1:52 N-AMP
GRK: καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων
NAS: He has brought down rulers from [their] thrones,
KJV: He hath put down the mighty from
INT: He put down rulers from thrones

Acts 8:27 N-NMS
GRK: Αἰθίοψ εὐνοῦχος δυνάστης Κανδάκης βασιλίσσης
NAS: eunuch, a court official of Candace,
KJV: an eunuch of great authority under Candace
INT: an Ethiopian a eunuch one in power [under] Candace queen

1 Timothy 6:15 N-NMS
GRK: καὶ μόνος δυνάστης ὁ βασιλεὺς
NAS: and only Sovereign, the King
KJV: and only Potentate, the King of kings,
INT: and alone Ruler the King

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page