δυνατὸν
Englishman's Concordance
δυνατὸν (dynaton) — 9 Occurrences

Matthew 24:24 Adj-NNS
GRK: πλανῆσαι εἰ δυνατὸν καὶ τοὺς
NAS: if possible, even
KJV: if [it were] possible, they shall deceive
INT: to mislead if possible even the

Matthew 26:39 Adj-NNS
GRK: μου εἰ δυνατόν ἐστιν παρελθάτω
NAS: if it is possible, let this
KJV: if it be possible, let this
INT: of me if possible it is let pass

Mark 13:22 Adj-NNS
GRK: ἀποπλανᾷν εἰ δυνατὸν τοὺς ἐκλεκτούς
NAS: if possible, the elect.
KJV: if [it were] possible, even
INT: deceive if possible the elect

Mark 14:35 Adj-NNS
GRK: ἵνα εἰ δυνατόν ἐστιν παρέλθῃ
NAS: that if it were possible, the hour
KJV: it were possible, the hour
INT: that if possible it is might pass

Acts 2:24 Adj-NNS
GRK: οὐκ ἦν δυνατὸν κρατεῖσθαι αὐτὸν
KJV: not possible that he
INT: not it was possible [for] to be held him

Acts 20:16 Adj-NNS
GRK: γὰρ εἰ δυνατὸν εἴη αὐτῷ
NAS: if possible, on the day
KJV: if it were possible for him, to be
INT: indeed if possible it was for him

Romans 9:22 Adj-ANS
GRK: γνωρίσαι τὸ δυνατὸν αὐτοῦ ἤνεγκεν
NAS: and to make His power known,
KJV: to make his power known, endured
INT: to make known the power of him bore

Romans 12:18 Adj-NNS
GRK: εἰ δυνατόν τὸ ἐξ
NAS: If possible, so far as it depends
KJV: If it be possible, as much as lieth in
INT: if possible out of

Galatians 4:15 Adj-NNS
GRK: ὅτι εἰ δυνατὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς
NAS: that, if possible, you would have plucked
KJV: if [it had been] possible, ye would have plucked out
INT: that if possible the eyes

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page