1442. ἕβδομος (hebdomos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1442. ἕβδομος (hebdomos) — 9 Occurrences

John 4:52 Adj-AFS
GRK: Ἐχθὲς ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸν
NAS: to him, Yesterday at the seventh hour
KJV: Yesterday at the seventh hour
INT: Yesterday [at the] hour seventh left him

Hebrews 4:4 Adj-GFS
GRK: περὶ τῆς ἑβδόμης οὕτως Καὶ
NAS: concerning the seventh [day]: AND GOD
KJV: of the seventh [day] on this wise,
INT: concerning the seventh [day] thus And

Hebrews 4:4 Adj-DFS
GRK: ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων
NAS: RESTED ON THE SEVENTH DAY
INT: day seventh from all

Jude 1:14 Adj-NMS
GRK: καὶ τούτοις ἕβδομος ἀπὸ Ἀδὰμ
NAS: men [that] Enoch, [in] the seventh [generation] from Adam,
KJV: Enoch also, the seventh from Adam,
INT: also as to these [the] seventh from Adam

Revelation 8:1 Adj-AFS
GRK: σφραγῖδα τὴν ἑβδόμην ἐγένετο σιγὴ
NAS: the Lamb broke the seventh seal,
KJV: he had opened the seventh seal,
INT: seal seventh there was silence

Revelation 10:7 Adj-GMS
GRK: φωνῆς τοῦ ἑβδόμου ἀγγέλου ὅταν
NAS: of the voice of the seventh angel,
KJV: of the voice of the seventh angel,
INT: voice of the seventh angel when

Revelation 11:15 Adj-NMS
GRK: Καὶ ὁ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισεν
NAS: Then the seventh angel sounded;
KJV: And the seventh angel sounded;
INT: And the seventh angel sounded [his] trumpet

Revelation 16:17 Adj-NMS
GRK: Καὶ ὁ ἕβδομος ἐξέχεεν τὴν
NAS: Then the seventh [angel] poured
KJV: And the seventh angel poured out
INT: And the seventh poured out the

Revelation 21:20 Adj-NMS
GRK: σάρδιον ὁ ἕβδομος χρυσόλιθος ὁ
NAS: sardius; the seventh, chrysolite;
KJV: sardius; the seventh, chrysolite;
INT: sardius the seventh chrysolite the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page