1610. ἐκριζόω (ekrizoó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1610. ἐκριζόω (ekrizoó) — 4 Occurrences

Matthew 13:29 V-ASA-2P
GRK: τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖς
NAS: up the tares, you may uproot the wheat
KJV: the tares, ye root up also the wheat
INT: the weeds you should uproot with them

Matthew 15:13 V-FIP-3S
GRK: ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται
NAS: did not plant shall be uprooted.
KJV: not planted, shall be rooted up.
INT: Heavenly will be rooted up

Luke 17:6 V-AMP-2S
GRK: συκαμίνῳ ταύτῃ Ἐκριζώθητι καὶ φυτεύθητι
NAS: mulberry tree, 'Be uprooted and be planted
KJV: sycamine tree, Be thou plucked up by the root, and
INT: mulberry tree this Be you rooted up and be you planted

Jude 1:12 V-APP-NNP
GRK: δὶς ἀποθανόντα ἐκριζωθέντα
NAS: doubly dead, uprooted;
KJV: twice dead, plucked up by the roots;
INT: twice having died having been rooted up

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page