1696. ἐμμένω (emmenó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1696. ἐμμένω (emmenó) — 4 Occurrences

Acts 14:22 V-PNA
GRK: μαθητῶν παρακαλοῦντες ἐμμένειν τῇ πίστει
NAS: encouraging them to continue in the faith,
KJV: [and] exhorting them to continue in the faith,
INT: disciples exhorting [them] to continue in the faith

Acts 28:30 V-AIA-3S
GRK: Ἐνέμεινεν δὲ διετίαν
NAS: And he stayed two full
INT: he abode moreover two years

Galatians 3:10 V-PIA-3S
GRK: ὃς οὐκ ἐμμένει πᾶσιν τοῖς
NAS: WHO DOES NOT ABIDE BY ALL THINGS
KJV: [is] every one that continueth not in
INT: who not does continue all things which

Hebrews 8:9 V-AIA-3P
GRK: αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ
NAS: OF EGYPT; FOR THEY DID NOT CONTINUE IN MY COVENANT,
KJV: because they continued not in
INT: they not did continue in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page