1741. ἔνδοξος (endoxos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1741. ἔνδοξος (endoxos) — 4 Occurrences

Luke 7:25 Adj-DMS
GRK: ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ
NAS: Those who are splendidly clothed
KJV: they which are gorgeously apparelled,
INT: in clothing splendid and in luxury

Luke 13:17 Adj-DNP
GRK: πᾶσιν τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις
NAS: all the glorious things being done
KJV: all the glorious things that were done
INT: all the glorious things which were being done

1 Corinthians 4:10 Adj-NMP
GRK: ἰσχυροί ὑμεῖς ἔνδοξοι ἡμεῖς δὲ
NAS: but you are strong; you are distinguished, but we are without honor.
KJV: ye [are] honourable, but
INT: strong you honored we however

Ephesians 5:27 Adj-AFS
GRK: αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν
NAS: the church in all her glory, having
KJV: it to himself a glorious church, not
INT: it to himself glorious the church

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page