1821. ἐξαποστέλλω (exapostelló)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1821. ἐξαποστέλλω (exapostelló) — 13 Occurrences

Mark 16:20 V-AIA-3S
GRK: ἄχρι δύσεως ἐξαπέστειλεν δι' αὐτῶν
INT: to west sent out through them

Luke 1:53 V-AIA-3S
GRK: καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς
NAS: WITH GOOD THINGS; And sent away the rich
KJV: he hath sent empty away.
INT: and [the] rich he sent away empty

Luke 20:10 V-AIA-3P
GRK: δὲ γεωργοὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν δείραντες
NAS: beat him and sent him away empty-handed.
KJV: beat him, and sent [him] away empty.
INT: but [the] tenants sent [him] away him having beaten

Luke 20:11 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἀτιμάσαντες ἐξαπέστειλαν κενόν
NAS: and treated him shamefully and sent him away empty-handed.
KJV: entreated [him] shamefully, and sent [him] away empty.
INT: and having dishonored [him] sent [him] away empty

Acts 7:12 V-AIA-3S
GRK: εἰς Αἴγυπτον ἐξαπέστειλεν τοὺς πατέρας
NAS: in Egypt, he sent our fathers
KJV: in Egypt, he sent out our fathers
INT: in Egypt sent forth the fathers

Acts 9:30 V-AIA-3P
GRK: Καισάρειαν καὶ ἐξαπέστειλαν αὐτὸν εἰς
NAS: to Caesarea and sent him away to Tarsus.
KJV: sent him forth to Tarsus.
INT: Ceasarea and sent away him to

Acts 11:22 V-AIA-3P
GRK: αὐτῶν καὶ ἐξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθεῖν
NAS: at Jerusalem, and they sent Barnabas
KJV: and they sent forth Barnabas,
INT: them and they sent forth Barnabas to go

Acts 12:11 V-AIA-3S
GRK: ἀληθῶς ὅτι ἐξαπέστειλεν ὁ κύριος
NAS: that the Lord has sent forth His angel
KJV: that the Lord hath sent his angel,
INT: truly that sent forth the Lord

Acts 13:26 V-AIP-3S
GRK: σωτηρίας ταύτης ἐξαπεστάλη
NAS: of this salvation has been sent.
INT: salvation this was sent

Acts 17:14 V-AIA-3P
GRK: τὸν Παῦλον ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοὶ
NAS: the brethren sent Paul
KJV: the brethren sent away Paul
INT: Paul sent away the brothers

Acts 22:21 V-FIA-1S
GRK: ἔθνη μακρὰν ἐξαποστελῶ σε
NAS: to me, 'Go! For I will send you far
KJV: for I will send thee far hence
INT: Gentiles afar off will send forth you

Galatians 4:4 V-AIA-3S
GRK: τοῦ χρόνου ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς
NAS: came, God sent forth His Son, born
KJV: was come, God sent forth his Son,
INT: of the time sent forth God

Galatians 4:6 V-AIA-3S
GRK: ἐστε υἱοί ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς
NAS: God has sent forth the Spirit
KJV: God hath sent forth the Spirit
INT: you are sons sent forth God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page