1913. ἐπιβιβάζω (epibibazó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1913. ἐπιβιβάζω (epibibazó) — 3 Occurrences

Luke 10:34 V-APA-NMS
GRK: καὶ οἶνον ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν
NAS: and wine on [them]; and he put him on his own
KJV: wine, and set him on
INT: and wine having put moreover him

Luke 19:35 V-AIA-3P
GRK: τὸν πῶλον ἐπεβίβασαν τὸν Ἰησοῦν
NAS: on the colt and put Jesus
KJV: they set Jesus thereon.
INT: the colt they put on [it] Jesus

Acts 23:24 V-APA-NMP
GRK: παραστῆσαι ἵνα ἐπιβιβάσαντες τὸν Παῦλον
NAS: mounts to put Paul
KJV: Paul on, and bring [him] safe
INT: to have provided that having set on Paul

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page