1929. ἐπιδίδωμι (epididómi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1929. ἐπιδίδωμι (epididómi) — 9 Occurrences

Matthew 7:9 V-FIA-3S
GRK: μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ
NAS: for a loaf, will give him a stone?
INT: not a stone will he give him

Matthew 7:10 V-FIA-3S
GRK: μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ
NAS: for a fish, he will not give him a snake,
INT: not a serpent will he give him

Luke 4:17 V-AIP-3S
GRK: καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον
NAS: Isaiah was handed to Him. And He opened
KJV: And there was delivered unto him
INT: and there was given to him [the] scroll of

Luke 11:11 V-FIA-3S
GRK: ὄφιν αὐτῷ ἐπιδώσει
NAS: for a fish; he will not give him a snake
KJV: that is a father, will he give him
INT: a serpent to him will he give

Luke 11:12 V-FIA-3S
GRK: αἰτήσει ᾠόν ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον
NAS: for an egg, he will not give him a scorpion,
INT: he should ask an egg will he give to him a scorpion

Luke 24:30 V-IIA-3S
GRK: καὶ κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς
NAS: [it], and breaking [it], He [began] giving [it] to them.
KJV: [it], and brake, and gave to them.
INT: and having broken he gave [it] to them

Luke 24:42 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος
NAS: They gave Him a piece of a broiled
KJV: And they gave him a piece
INT: and they gave to him of a fish

Acts 15:30 V-AIA-3P
GRK: τὸ πλῆθος ἐπέδωκαν τὴν ἐπιστολήν
NAS: together, they delivered the letter.
KJV: together, they delivered the epistle:
INT: the multitude delivered the letter

Acts 27:15 V-APA-NMP
GRK: τῷ ἀνέμῳ ἐπιδόντες ἐφερόμεθα
NAS: the wind, we gave way [to it] and let ourselves be driven
KJV: the wind, we let [her] drive.
INT: to the wind having given way we were driven along

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page