1944. ἐπικατάρατος (epikataratos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1944. ἐπικατάρατος (epikataratos) — 3 Occurrences

John 7:49 Adj-NMP
GRK: τὸν νόμον ἐπάρατοί εἰσιν
KJV: the law are cursed.
INT: the law accursed are

Galatians 3:10 Adj-NMS
GRK: γὰρ ὅτι Ἐπικατάρατος πᾶς ὃς
NAS: for it is written, CURSED IS EVERYONE
KJV: it is written, Cursed [is] every one
INT: indeed Cursed [is] everyone who

Galatians 3:13 Adj-NMS
GRK: ὅτι γέγραπται Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ
NAS: for us -- for it is written, CURSED IS EVERYONE
KJV: it is written, Cursed [is] every one
INT: it has been written Cursed [is] everyone who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page