199. ἀκριβῶς (akribós)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 199. ἀκριβῶς (akribós) — 9 Occurrences

Matthew 2:8 Adv
GRK: Πορευθέντες ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ τοῦ
NAS: and search carefully for the Child;
KJV: and search diligently for
INT: Having gone search carefully for the

Luke 1:3 Adv
GRK: ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς καθεξῆς σοι
NAS: everything carefully from the beginning,
KJV: good to me also, having had perfect understanding
INT: from the first will all things carefully with method to you

Acts 18:25 Adv
GRK: καὶ ἐδίδασκεν ἀκριβῶς τὰ περὶ
NAS: and teaching accurately the things concerning
KJV: taught diligently the things of
INT: and taught earnestly the things concerning

Acts 18:26 Adv-C
GRK: αὐτὸν καὶ ἀκριβέστερον αὐτῷ ἐξέθεντο
NAS: to him the way of God more accurately.
INT: him and more accurately to him expounded

Acts 23:15 Adv-C
GRK: μέλλοντας διαγινώσκειν ἀκριβέστερον τὰ περὶ
NAS: his case by a more thorough investigation; and we for our part are ready
INT: being about to examine more earnestly the things concerning

Acts 23:20 Adv-C
GRK: μέλλον τι ἀκριβέστερον πυνθάνεσθαι περὶ
NAS: somewhat more thoroughly about
INT: being about something more earnestly to inquire concerning

Acts 24:22 Adv-C
GRK: ὁ Φῆλιξ ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ
NAS: having a more exact knowledge
INT: Felix more precisely knowing the things

Ephesians 5:15 Adv
GRK: Βλέπετε οὖν ἀκριβῶς πῶς περιπατεῖτε
KJV: that ye walk circumspectly, not as
INT: Take heed therefore carefully how you walk

1 Thessalonians 5:2 Adv
GRK: αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι
NAS: know full well that the day
KJV: yourselves know perfectly that the day
INT: yourselves indeed fully you know that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page