2004. ἐπιτάσσω (epitassó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2004. ἐπιτάσσω (epitassó) — 10 Occurrences

Mark 1:27 V-PIA-3S
GRK: τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει καὶ ὑπακούουσιν
NAS: with authority! He commands even
KJV: authority commandeth he even
INT: unclean he commands and they obey

Mark 6:27 V-AIA-3S
GRK: βασιλεὺς σπεκουλάτορα ἐπέταξεν ἐνέγκαι τὴν
NAS: an executioner and commanded [him] to bring
KJV: an executioner, and commanded his
INT: king an executioner he commanded to be brought the

Mark 6:39 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐπέταξεν αὐτοῖς ἀνακλῖναι
NAS: And He commanded them all to sit down
KJV: And he commanded them to make
INT: And he commanded them to make recline

Mark 9:25 V-PIA-1S
GRK: πνεῦμα ἐγὼ ἐπιτάσσω σοι ἔξελθε
NAS: spirit, I command you, come
KJV: spirit, I charge thee, come
INT: Spirit I command you come

Luke 4:36 V-PIA-3S
GRK: καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις
NAS: and power He commands the unclean
KJV: power he commandeth the unclean
INT: and power he commands the unclean

Luke 8:25 V-PIA-3S
GRK: τοῖς ἀνέμοις ἐπιτάσσει καὶ τῷ
NAS: is this, that He commands even
KJV: this! for he commandeth even the winds
INT: the winds he commands and the

Luke 8:31 V-ASA-3S
GRK: ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς
NAS: They were imploring Him not to command them to go away
KJV: he would not command them to go out
INT: that not he would command them into

Luke 14:22 V-AIA-2S
GRK: γέγονεν ὃ ἐπέταξας καὶ ἔτι
NAS: what you commanded has been done,
KJV: as thou hast commanded, and
INT: it has been done as you did command and still

Acts 23:2 V-AIA-3S
GRK: ἀρχιερεὺς Ἁνανίας ἐπέταξεν τοῖς παρεστῶσιν
NAS: Ananias commanded those
KJV: Ananias commanded them that stood by
INT: [the] high priest Ananias commanded those standing by

Philemon 1:8 V-PNA
GRK: παρρησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν σοι τὸ
NAS: in Christ to order you [to do] what
KJV: Christ to enjoin thee
INT: boldness having to order you what [is]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page