2021. ἐπιχειρέω (epicheireó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2021. ἐπιχειρέω (epicheireó) — 3 Occurrences

Luke 1:1 V-AIA-3P
GRK: ΕΠΕΙΔΗΠΕΡ ΠΟΛΛΟΙ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν
NAS: as many have undertaken to compile
KJV: as many have taken in hand to set forth in order
INT: FORASMUCH AS many have undertaken to draw up a narration

Acts 9:29 V-IIA-3P
GRK: οἱ δὲ ἐπεχείρουν ἀνελεῖν αὐτόν
NAS: with the Hellenistic [Jews]; but they were attempting to put him to death.
KJV: but they went about to slay
INT: moreover they attempted to put to death him

Acts 19:13 V-AIA-3P
GRK: Ἐπεχείρησαν δέ τινες
NAS: who went from place to place, attempted to name
KJV: exorcists, took upon them to call
INT: attempted moreover some of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page