2114. εὐθυμέω (euthumeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2114. εὐθυμέω (euthumeó) — 3 Occurrences

Acts 27:22 V-PNA
GRK: παραινῶ ὑμᾶς εὐθυμεῖν ἀποβολὴ γὰρ
NAS: I urge you to keep up your courage, for there will be no
KJV: you to be of good cheer: for
INT: I exhort you to take heart loss indeed

Acts 27:25 V-PMA-2P
GRK: διὸ εὐθυμεῖτε ἄνδρες πιστεύω
NAS: Therefore, keep up your courage, men,
KJV: sirs, be of good cheer: for
INT: Therefore take heart men I believe

James 5:13 V-PIA-3S
GRK: ὑμῖν προσευχέσθω εὐθυμεῖ τις ψαλλέτω
NAS: Is anyone cheerful? He is to sing praises.
KJV: Is any merry? let him sing psalms.
INT: you let him pray is cheerful anyone let him praise

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page