2181. Ἔφεσος (Ephesos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2181. Ἔφεσος (Ephesos) — 16 Occurrences

Acts 18:19 N-AFS
GRK: δὲ εἰς Ἔφεσον κἀκείνους κατέλιπεν
NAS: They came to Ephesus, and he left
KJV: he came to Ephesus, and left
INT: moreover to Ephesus and them left

Acts 18:21 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς Ἐφέσου
NAS: wills, he set sail from Ephesus.
KJV: he sailed from Ephesus.
INT: from Ephesus

Acts 18:24 N-AFS
GRK: κατήντησεν εἰς Ἔφεσον δυνατὸς ὢν
NAS: came to Ephesus; and he was mighty
KJV: came to Ephesus.
INT: came to Ephesus mighty being

Acts 19:1 N-AFS
GRK: κατελθεῖν εἰς Ἔφεσον καὶ εὑρεῖν
NAS: and came to Ephesus, and found
KJV: came to Ephesus: and finding
INT: came to Ephesus and having found

Acts 19:17 N-AFS
GRK: κατοικοῦσιν τὴν Ἔφεσον καὶ ἐπέπεσεν
NAS: who lived in Ephesus; and fear
KJV: also dwelling at Ephesus; and fear
INT: inhabiting Ephesus and fell

Acts 19:26 N-GFS
GRK: οὐ μόνον Ἐφέσου ἀλλὰ σχεδὸν
NAS: that not only in Ephesus, but in almost
KJV: not alone at Ephesus, but almost
INT: not only of Ephesus but almost

Acts 20:16 N-AFS
GRK: παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον ὅπως μὴ
NAS: to sail past Ephesus so
KJV: to sail by Ephesus, because
INT: to sail by Ephesus so that not

Acts 20:17 N-AFS
GRK: πέμψας εἰς Ἔφεσον μετεκαλέσατο τοὺς
NAS: he sent to Ephesus and called
KJV: to Ephesus, and called
INT: having sent to Ephesus he called for the

1 Corinthians 15:32 N-DFS
GRK: ἐθηριομάχησα ἐν Ἐφέσῳ τί μοι
NAS: I fought with wild beasts at Ephesus, what
KJV: at Ephesus, what
INT: I fought wild beasts in Ephesus what to me

1 Corinthians 16:8 N-DFS
GRK: δὲ ἐν Ἐφέσῳ ἕως τῆς
NAS: But I will remain in Ephesus until
KJV: at Ephesus until
INT: however in Ephesus until

Ephesians 1:1 N-DFS
GRK: οὖσιν ἐν Ἐφέσῳ καὶ πιστοῖς
NAS: To the saints who are at Ephesus and [who are] faithful
KJV: at Ephesus, and
INT: are at Ephesus and faithful

1 Timothy 1:3 N-DFS
GRK: προσμεῖναι ἐν Ἐφέσῳ πορευόμενος εἰς
NAS: remain on at Ephesus so
KJV: at Ephesus, when I went
INT: to remain in Ephesus [when I was] going to

2 Timothy 1:18 N-DFS
GRK: ὅσα ἐν Ἐφέσῳ διηκόνησεν βέλτιον
NAS: what services he rendered at Ephesus.
KJV: at Ephesus, thou
INT: how much in Ephesus he served better

2 Timothy 4:12 N-AFS
GRK: ἀπέστειλα εἰς Ἔφεσον
NAS: But Tychicus I have sent to Ephesus.
KJV: have I sent to Ephesus.
INT: I sent to Ephesus

Revelation 1:11 N-AFS
GRK: ἐκκλησίαις εἰς Ἔφεσον καὶ εἰς
NAS: churches: to Ephesus and to Smyrna
KJV: Asia; unto Ephesus, and unto
INT: churches to Ephesus and to

Revelation 2:1 N-DFS
GRK: τῆς ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησίας γράψον
NAS: of the church in Ephesus write:
INT: of the in Ephesus church write

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page