2205. ζῆλος (zelos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2205. ζῆλος (zelos) — 16 Occurrences

John 2:17 N-NMS
GRK: ἐστίν Ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου
NAS: that it was written, ZEAL FOR YOUR HOUSE
KJV: written, The zeal of thine
INT: it is The zeal of the house

Acts 5:17 N-GMS
GRK: Σαδδουκαίων ἐπλήσθησαν ζήλου
NAS: and they were filled with jealousy.
KJV: and were filled with indignation,
INT: Sadducees were filled with jealousy

Acts 13:45 N-GMS
GRK: ὄχλους ἐπλήσθησαν ζήλου καὶ ἀντέλεγον
NAS: they were filled with jealousy and [began] contradicting
KJV: they were filled with envy, and
INT: crowds were filled with envy and contradicted

Romans 10:2 N-AMS
GRK: αὐτοῖς ὅτι ζῆλον θεοῦ ἔχουσιν
NAS: about them that they have a zeal for God,
KJV: that they have a zeal of God, but
INT: to them that zeal for God they have

Romans 13:13 N-DMS
GRK: ἔριδι καὶ ζήλῳ
NAS: not in strife and jealousy.
KJV: in strife and envying.
INT: in strife and jealousy

1 Corinthians 3:3 N-NMS
GRK: ἐν ὑμῖν ζῆλος καὶ ἔρις
NAS: For since there is jealousy and strife
KJV: you envying, and
INT: among you jealousy and strife

2 Corinthians 7:7 N-AMS
GRK: τὸν ὑμῶν ζῆλον ὑπὲρ ἐμοῦ
NAS: your mourning, your zeal for me; so
KJV: mourning, your fervent mind toward me;
INT: your zeal for me

2 Corinthians 7:11 N-AMS
GRK: ἐπιπόθησιν ἀλλὰ ζῆλον ἀλλὰ ἐκδίκησιν
NAS: what zeal, what
KJV: yea, [what] zeal, yea,
INT: longing but zeal but vengenace

2 Corinthians 9:2 N-NNS
GRK: τὸ ὑμῶν ζῆλος ἠρέθισεν τοὺς
NAS: last year, and your zeal has stirred
KJV: and your zeal hath provoked very many.
INT: your zeal provokes the

2 Corinthians 11:2 N-DMS
GRK: ὑμᾶς θεοῦ ζήλῳ ἡρμοσάμην γὰρ
NAS: for you with a godly jealousy; for I betrothed
KJV: with godly jealousy: for
INT: you of God with [the] jealousy I have espoused indeed

2 Corinthians 12:20 N-NMS
GRK: πως ἔρις ζῆλος θυμοί ἐριθείαι
NAS: [there will be] strife, jealousy, angry tempers,
KJV: [there be] debates, envyings, wraths,
INT: perhaps quarrels jealousies anger contentions

Galatians 5:20 N-NMS
GRK: ἔχθραι ἔρις ζῆλος θυμοί ἐριθείαι
NAS: strife, jealousy, outbursts of anger,
KJV: variance, emulations, wrath,
INT: enmities strife jealousy fits of rage contentions

Philippians 3:6 N-ANS
GRK: κατὰ ζῆλος διώκων τὴν
NAS: as to zeal, a persecutor
KJV: Concerning zeal, persecuting
INT: according to zeal persecuting the

Hebrews 10:27 N-NNS
GRK: καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν μέλλοντος
NAS: of judgment and THE FURY OF A FIRE
KJV: fiery indignation, which shall
INT: and of fire fury to devour about

James 3:14 N-AMS
GRK: εἰ δὲ ζῆλον πικρὸν ἔχετε
NAS: bitter jealousy and selfish ambition
KJV: ye have bitter envying and strife
INT: if moreover jealousy bitter you have

James 3:16 N-NMS
GRK: ὅπου γὰρ ζῆλος καὶ ἐριθεία
NAS: For where jealousy and selfish ambition
KJV: For where envying and strife
INT: where indeed jealousy and self-interest [are]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page