2325. θερίζω (therizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2325. θερίζω (therizó) — 21 Occurrences

Matthew 6:26 V-PIA-3P
GRK: σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν
NAS: nor reap nor
KJV: not, neither do they reap, nor gather
INT: they sow nor do they reap nor do they gather

Matthew 25:24 V-PPA-NMS
GRK: εἶ ἄνθρωπος θερίζων ὅπου οὐκ
NAS: man, reaping where
KJV: an hard man, reaping where thou hast
INT: you are a man reaping where not

Matthew 25:26 V-PIA-1S
GRK: ᾔδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ
NAS: you knew that I reap where
KJV: thou knewest that I reap where I sowed
INT: you knew that I reap where not

Luke 12:24 V-PIA-3P
GRK: σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οἷς οὐκ
NAS: sow nor reap; they have no storeroom
KJV: sow nor reap; which neither
INT: they sow nor reap to which not

Luke 19:21 V-PIA-2S
GRK: ἔθηκας καὶ θερίζεις ὃ οὐκ
NAS: you did not lay down and reap what
KJV: down, and reapest that thou didst
INT: you did lay down and you reap what not

Luke 19:22 V-PPA-NMS
GRK: ἔθηκα καὶ θερίζων ὃ οὐκ
NAS: I did not lay down and reaping what
KJV: down, and reaping that I did
INT: I did lay down and reaping what not

John 4:36 V-PPA-NMS
GRK: θερίζων μισθὸν λαμβάνει
NAS: Already he who reaps is receiving
KJV: And he that reapeth receiveth wages,
INT: he that reaps a reward receives

John 4:36 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ θερίζων
NAS: that he who sows and he who reaps may rejoice
KJV: and he that reapeth may rejoice
INT: and he that reaps

John 4:37 V-PPA-NMS
GRK: ἄλλος ὁ θερίζων
NAS: sows and another reaps.'
KJV: and another reapeth.
INT: another who reaps

John 4:38 V-PNA
GRK: ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν ὃ οὐχ
NAS: I sent you to reap that for which
KJV: sent you to reap that whereon ye
INT: sent you to reap on which not

1 Corinthians 9:11 V-FIA-1P
GRK: τὰ σαρκικὰ θερίσομεν
NAS: if we reap material things
KJV: if we shall reap your carnal things?
INT: material things will reap

2 Corinthians 9:6 V-FIA-3S
GRK: φειδομένως καὶ θερίσει καὶ ὁ
NAS: will also reap sparingly,
KJV: sparingly shall reap also
INT: sparingly also will reap and he that

2 Corinthians 9:6 V-FIA-3S
GRK: εὐλογίαις καὶ θερίσει
NAS: will also reap bountifully.
KJV: bountifully shall reap also
INT: blessings also will reap

Galatians 6:7 V-FIA-3S
GRK: τοῦτο καὶ θερίσει
NAS: this he will also reap.
KJV: shall he also reap.
INT: that also he will reap

Galatians 6:8 V-FIA-3S
GRK: τῆς σαρκὸς θερίσει φθοράν ὁ
NAS: will from the flesh reap corruption,
KJV: of the flesh reap corruption; but
INT: the flesh will reap decay the [one who]

Galatians 6:8 V-FIA-3S
GRK: τοῦ πνεύματος θερίσει ζωὴν αἰώνιον
NAS: will from the Spirit reap eternal
KJV: of the Spirit reap life everlasting.
INT: the Spirit will reap life eternal

Galatians 6:9 V-FIA-1P
GRK: γὰρ ἰδίῳ θερίσομεν μὴ ἐκλυόμενοι
NAS: time we will reap if we do not grow weary.
KJV: season we shall reap, if we faint
INT: indeed due we will reap not fainting

James 5:4 V-APA-GMP
GRK: βοαὶ τῶν θερισάντων εἰς τὰ
NAS: of those who did the harvesting has reached
KJV: the cries of them which have reaped are entered
INT: cries of the [ones] having reaped into the

Revelation 14:15 V-AMA-2S
GRK: σου καὶ θέρισον ὅτι ἦλθεν
NAS: in your sickle and reap, for the hour
KJV: sickle, and reap: for the time
INT: of you and reap because is come

Revelation 14:15 V-ANA
GRK: ἡ ὥρα θερίσαι ὅτι ἐξηράνθη
NAS: for the hour to reap has come,
KJV: for thee to reap; for
INT: the hour to reap because is ripe

Revelation 14:16 V-AIP-3S
GRK: γῆν καὶ ἐθερίσθη ἡ γῆ
NAS: the earth, and the earth was reaped.
KJV: and the earth was reaped.
INT: earth and was reaped the earth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page