θερίσει
Englishman's Concordance
θερίσει (therisei) — 5 Occurrences

2 Corinthians 9:6 V-FIA-3S
GRK: φειδομένως καὶ θερίσει καὶ ὁ
NAS: will also reap sparingly,
KJV: sparingly shall reap also
INT: sparingly also will reap and he that

2 Corinthians 9:6 V-FIA-3S
GRK: εὐλογίαις καὶ θερίσει
NAS: will also reap bountifully.
KJV: bountifully shall reap also
INT: blessings also will reap

Galatians 6:7 V-FIA-3S
GRK: τοῦτο καὶ θερίσει
NAS: this he will also reap.
KJV: shall he also reap.
INT: that also he will reap

Galatians 6:8 V-FIA-3S
GRK: τῆς σαρκὸς θερίσει φθοράν ὁ
NAS: will from the flesh reap corruption,
KJV: of the flesh reap corruption; but
INT: the flesh will reap decay the [one who]

Galatians 6:8 V-FIA-3S
GRK: τοῦ πνεύματος θερίσει ζωὴν αἰώνιον
NAS: will from the Spirit reap eternal
KJV: of the Spirit reap life everlasting.
INT: the Spirit will reap life eternal

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page