2351. θόρυβος (thorubos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2351. θόρυβος (thorubos) — 7 Occurrences

Matthew 26:5 N-NMS
GRK: ἵνα μὴ θόρυβος γένηται ἐν
NAS: otherwise a riot might occur
KJV: there be an uproar among
INT: that not a riot there be among

Matthew 27:24 N-NMS
GRK: ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται λαβὼν
NAS: but rather that a riot was starting,
KJV: [that] rather a tumult was made,
INT: but rather a riot is arising having taken

Mark 5:38 N-AMS
GRK: καὶ θεωρεῖ θόρυβον καὶ κλαίοντας
NAS: and He saw a commotion, and [people] loudly
KJV: seeth the tumult, and them that wept
INT: and he beholds a commotion and [people] weeping

Mark 14:2 N-NMS
GRK: ποτε ἔσται θόρυβος τοῦ λαοῦ
NAS: otherwise there might be a riot of the people.
KJV: there be an uproar of the people.
INT: ever there will be an uproar of the people

Acts 20:1 N-AMS
GRK: παύσασθαι τὸν θόρυβον μεταπεμψάμενος ὁ
NAS: After the uproar had ceased, Paul
KJV: And after the uproar was ceased, Paul
INT: ceased the uproar having called to [him]

Acts 21:34 N-AMS
GRK: διὰ τὸν θόρυβον ἐκέλευσεν ἄγεσθαι
NAS: because of the uproar, he ordered
KJV: for the tumult, he commanded
INT: on account of the riot he commanded to be brought

Acts 24:18 N-GMS
GRK: οὐδὲ μετὰ θορύβου τινὲς δὲ
NAS: or uproar. But [there were] some
KJV: nor with tumult.
INT: nor with riot some however

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page