Matthew 27:24
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3708 [e]Ἰδὼν
idōn
Having seenV-APA-NMS
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3588 [e]
ho
- Art-NMS
4091 [e]Πιλᾶτος
Pilatos
PilateN-NMS
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
3762 [e]οὐδὲν
ouden
nothingAdj-ANS
5623 [e]ὠφελεῖ
ōphelei
it availed,V-PIA-3S
235 [e]ἀλλὰ
alla
butConj
3123 [e]μᾶλλον
mallon
ratherAdv
2351 [e]θόρυβος
thorybos
a riotN-NMS
1096 [e]γίνεται,
ginetai
is arising,V-PIM/P-3S
2983 [e]λαβὼν
labōn
having takenV-APA-NMS
5204 [e]ὕδωρ
hydōr
water,N-ANS
633 [e]ἀπενίψατο
apenipsato
he washedV-AIM-3S
3588 [e]τὰς
tas
theArt-AFP
5495 [e]χεῖρας
cheiras
handsN-AFP
561 [e]ἀπέναντι*
apenanti
beforePrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
3793 [e]ὄχλου
ochlou
crowd,N-GMS
3004 [e]λέγων
legōn
saying,V-PPA-NMS
121 [e]Ἀθῷός
Athōos
GuiltlessAdj-NMS
1510 [e]εἰμι
eimi
I amV-PIA-1S
575 [e]ἀπὸ
apo
ofPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GNS
129 [e]αἵματος
haimatos
bloodN-GNS
3778 [e]τούτου·
toutou
of this.DPro-GMS
4771 [e]ὑμεῖς
hymeis
For yourselvesPPro-N2P
3708 [e]ὄψεσθε.
opsesthe
you will see.”V-FIM-2P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:24 Greek NT: Nestle 1904
ἰδὼν δὲ ὁ Πειλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται, λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας κατέναντι τοῦ ὄχλου λέγων Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τούτου· ὑμεῖς ὄψεσθε.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:24 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἰδὼν δὲ ὁ Πειλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας κατέναντι τοῦ ὄχλου λέγων Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τούτου· ὑμεῖς ὄψεσθε.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:24 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἰδὼν δὲ ὁ Πειλᾶτος / Πιλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας κατέναντι / ἀπέναντι τοῦ ὄχλου λέγων Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τούτου· ὑμεῖς ὄψεσθε.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:24 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἰδὼν δὲ ὁ Πιλάτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ, ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται, λαβὼν ὕδωρ, ἀπενίψατο τὰς χεῖρας ἀπέναντι τοῦ ὄχλου, λέγων, Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ δικαίου τούτου· ὑμεῖς ὄψεσθε.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:24 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἰδὼν δὲ ὁ Πιλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ, ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται, λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας ἀπέναντι τοῦ ὄχλου, λέγων· Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ δικαίου τούτου· ὑμεῖς ὄψεσθε.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:24 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἰδὼν δὲ ὁ Πειλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται, λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας ἀπέναντι τοῦ ὄχλου, λέγων· ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τούτου· ὑμεῖς ὄψεσθε.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:24 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἰδὼν δὲ ὁ Πιλάτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ, ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται, λαβὼν ὕδωρ, ἀπενίψατο τὰς χεῖρας ἀπέναντι τοῦ ὄχλου, λέγων, Ἀθῶός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ δικαίου τούτου· ὑμεῖς ὄψεσθε.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:24 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἰδὼν δὲ ὁ Πιλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας ἀπέναντι τοῦ ὄχλου λέγων, Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ δικαίου τούτου· ὑμεῖς ὄψεσθε

Matthew 27:24 Hebrew Bible
ויהי כראות פילטוס כי לא יועיל מאומה ורבתה עוד המהודה ויקח מים וירחץ את ידיו לעיני העם ויאמר נקי אנכי מדם הצדיק הזה אתם תראו׃

Matthew 27:24 Aramaic NT: Peshitta
ܦܝܠܛܘܤ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܐ ܕܡܕܡ ܠܐ ܡܘܬܪ ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܪܘܒܐ ܗܘܐ ܫܩܠ ܡܝܐ ܐܫܝܓ ܐܝܕܘܗܝ ܠܥܝܢ ܟܢܫܐ ܘܐܡܪ ܡܚܤܝ ܐܢܐ ܡܢ ܕܡܗ ܕܗܢܐ ܙܕܝܩܐ ܐܢܬܘܢ ܬܕܥܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
When Pilate saw that he was accomplishing nothing, but rather that a riot was starting, he took water and washed his hands in front of the crowd, saying, "I am innocent of this Man's blood; see to that yourselves."

King James Bible
When Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather a tumult was made, he took water, and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person: see ye to it.

Holman Christian Standard Bible
When Pilate saw that he was getting nowhere, but that a riot was starting instead, he took some water, washed his hands in front of the crowd, and said, "I am innocent of this man's blood. See to it yourselves!"
Treasury of Scripture Knowledge

and washed.

Deuteronomy 21:6,7 And all the elders of that city, that are next to the slain man, …

Job 9:30,31 If I wash myself with snow water, and make my hands never so clean…

Psalm 26:6 I will wash my hands in innocence: so will I compass your altar, O LORD:

Jeremiah 2:27,35 Saying to a stock, You are my father; and to a stone, You have brought …

just.

Matthew 27:4,9,54 Saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. …

John 19:4 Pilate therefore went forth again, and said to them, Behold, I bring …

Acts 3:14 But you denied the Holy One and the Just, and desired a murderer …

2 Corinthians 5:21 For he has made him to be sin for us, who knew no sin; that we might …

1 Peter 3:18 For Christ also has once suffered for sins, the just for the unjust, …

Links
Matthew 27:24Matthew 27:24 NIVMatthew 27:24 NLTMatthew 27:24 ESVMatthew 27:24 NASBMatthew 27:24 KJVMatthew 27:24 Bible AppsMatthew 27:24 Biblia ParalelaMatthew 27:24 Chinese BibleMatthew 27:24 French BibleMatthew 27:24 German BibleBible Hub
Matthew 27:23
Top of Page
Top of Page