2354. θρηνέω (thréneó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2354. θρηνέω (thréneó) — 4 Occurrences

Matthew 11:17 V-AIA-1P
GRK: οὐκ ὠρχήσασθε ἐθρηνήσαμεν καὶ οὐκ
NAS: for you, and you did not dance; we sang a dirge, and you did not mourn.'
KJV: danced; we have mourned unto you,
INT: not you did dance we sang a dirge and not

Luke 7:32 V-AIA-1P
GRK: οὐκ ὠρχήσασθε ἐθρηνήσαμεν καὶ οὐκ
NAS: for you, and you did not dance; we sang a dirge, and you did not weep.'
KJV: danced; we have mourned to you,
INT: not you did dance we sang a dirge and not

Luke 23:27 V-IIA-3P
GRK: ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν
NAS: who were mourning and lamenting Him.
KJV: bewailed and lamented him.
INT: were mourning and lamenting for him

John 16:20 V-FIA-2P
GRK: κλαύσετε καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς ὁ
NAS: to you, that you will weep and lament, but the world
KJV: shall weep and lament, but the world
INT: will weep and will lament you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page