2359. θρίξ (thrix)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2359. θρίξ (thrix) — 15 Occurrences

Matthew 3:4 N-GFP
GRK: αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου καὶ
NAS: of camel's hair and a leather
KJV: of camel's hair, and a leathern
INT: of him of hair of a camel and

Matthew 5:36 N-AFS
GRK: δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ποιῆσαι
NAS: make one hair white or
KJV: make one hair white or
INT: you are able one hair white to make

Matthew 10:30 N-NFP
GRK: καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς
NAS: But the very hairs of your head
KJV: But the very hairs of your head
INT: even the hairs of the head

Mark 1:6 N-AFP
GRK: Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου καὶ
NAS: with camel's hair and [wore] a leather
KJV: with camel's hair, and
INT: John clothed in hair of a camel and

Luke 7:38 N-DFP
GRK: καὶ ταῖς θριξὶν τῆς κεφαλῆς
NAS: and kept wiping them with the hair of her head,
KJV: did wipe [them] with the hairs of her
INT: and with the hairs of the head

Luke 7:44 N-DFP
GRK: καὶ ταῖς θριξὶν αὐτῆς ἐξέμαξεν
NAS: and wiped them with her hair.
KJV: wiped [them] with the hairs of her
INT: and with [the] hair of her wiped [them]

Luke 12:7 N-NFP
GRK: καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς
NAS: the very hairs of your head
KJV: But even the very hairs of your head
INT: even the hairs of the head

Luke 21:18 N-NFS
GRK: καὶ θρὶξ ἐκ τῆς
NAS: Yet not a hair of your head
KJV: But there shall not an hair of your
INT: but a hair of the

John 11:2 N-DFP
GRK: αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς ἧς
NAS: His feet with her hair, whose
KJV: feet with her hair, whose brother
INT: of him with the hair of her whose

John 12:3 N-DFP
GRK: ἐξέμαξεν ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς
NAS: His feet with her hair; and the house
KJV: feet with her hair: and the house
INT: wiped the hair of her with the

Acts 27:34 N-NFS
GRK: γὰρ ὑμῶν θρὶξ ἀπὸ τῆς
NAS: is for your preservation, for not a hair from the head
KJV: there shall not an hair fall from
INT: indeed of you a hair of the

1 Peter 3:3 N-GFP
GRK: ἔξωθεν ἐμπλοκῆς τριχῶν καὶ περιθέσεως
NAS: braiding the hair, and wearing
KJV: [adorning] of plaiting the hair, and
INT: external of braiding of hair and putting around

Revelation 1:14 N-NFP
GRK: καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ὡς
NAS: His head and His hair were white like
KJV: head and [his] hairs [were] white like
INT: and the hairs white as if

Revelation 9:8 N-AFP
GRK: καὶ εἶχον τρίχας ὡς τρίχας
NAS: They had hair like the hair
KJV: And they had hair as the hair
INT: and they had hair as hair

Revelation 9:8 N-AFP
GRK: τρίχας ὡς τρίχας γυναικῶν καὶ
NAS: like the hair of women,
KJV: hair as the hair of women, and
INT: hair as hair of women and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page