2462. ἵππος (hippos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2462. ἵππος (hippos) — 17 Occurrences

James 3:3 N-GMP
GRK: δὲ τῶν ἵππων τοὺς χαλινοὺς
NAS: the bits into the horses' mouths
KJV: bits in the horses' mouths, that
INT: moreover of the horses the bits

Revelation 6:2 N-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός καὶ
NAS: a white horse, and he who sat
KJV: behold a white horse: and he that sat
INT: and behold a horse white and

Revelation 6:4 N-NMS
GRK: ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυρρός καὶ
NAS: a red horse, went
KJV: another horse [that was] red:
INT: went forth another horse red and

Revelation 6:5 N-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας καὶ
NAS: a black horse; and he who sat
KJV: lo a black horse; and he that sat
INT: And behold a horse black and

Revelation 6:8 N-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός καὶ
NAS: an ashen horse; and he who sat
KJV: behold a pale horse: and his
INT: and behold a horse pale and

Revelation 9:7 N-DMP
GRK: ἀκρίδων ὅμοια ἵπποις ἡτοιμασμένοις εἰς
NAS: was like horses prepared
KJV: [were] like unto horses prepared
INT: locusts [were] like to horses prepared for

Revelation 9:9 N-GMP
GRK: φωνὴ ἁρμάτων ἵππων πολλῶν τρεχόντων
NAS: of many horses rushing
KJV: of chariots of many horses running to
INT: [the] sound of chariots of horses many running

Revelation 9:17 N-AMP
GRK: εἶδον τοὺς ἵππους ἐν τῇ
NAS: in the vision the horses and those
KJV: thus I saw the horses in the vision,
INT: I saw the horses in the

Revelation 9:17 N-GMP
GRK: κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ
NAS: and the heads of the horses are like
KJV: the heads of the horses [were] as
INT: heads of the horses [were] as heads

Revelation 9:19 N-GMP
GRK: ἐξουσία τῶν ἵππων ἐν τῷ
NAS: For the power of the horses is in their mouths
INT: powers of the horses in the

Revelation 14:20 N-GMP
GRK: χαλινῶν τῶν ἵππων ἀπὸ σταδίων
NAS: out from the wine press, up to the horses' bridles,
KJV: even unto the horse bridles,
INT: bits of the horses to the distance of stadia

Revelation 18:13 N-GMP
GRK: πρόβατα καὶ ἵππων καὶ ῥεδῶν
NAS: and sheep, and [cargoes] of horses and chariots
KJV: sheep, and horses, and chariots,
INT: sheep and of horses and of chariots

Revelation 19:11 N-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός καὶ
NAS: a white horse, and He who sat
KJV: behold a white horse; and he that sat
INT: and behold a horse white and

Revelation 19:14 N-DMP
GRK: αὐτῷ ἐφ' ἵπποις λευκοῖς ἐνδεδυμένοι
NAS: were following Him on white horses.
KJV: white horses, clothed
INT: him upon horses white clothed in

Revelation 19:18 N-GMP
GRK: καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν
NAS: and the flesh of horses and of those
KJV: the flesh of horses, and
INT: and flesh of horses and of those who

Revelation 19:19 N-GMS
GRK: ἐπὶ τοῦ ἵππου καὶ μετὰ
NAS: Him who sat on the horse and against
KJV: him that sat on the horse, and against
INT: on the horse and with

Revelation 19:21 N-GMS
GRK: ἐπὶ τοῦ ἵππου τῇ ἐξελθούσῃ
NAS: of Him who sat on the horse, and all
KJV: upon the horse, which
INT: on the horse having gone forth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page