2559. κακόω (kakoó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2559. κακόω (kakoó) — 6 Occurrences

Acts 7:6 V-FIA-3P
GRK: αὐτὸ καὶ κακώσουσιν ἔτη τετρακόσια
NAS: AND THAT THEY WOULD BE ENSLAVED AND MISTREATED FOR FOUR HUNDRED
KJV: and entreat [them] evil four hundred
INT: it and ill-treat [it] years four hundred

Acts 7:19 V-AIA-3S
GRK: γένος ἡμῶν ἐκάκωσεν τοὺς πατέρας
NAS: of our race and mistreated our fathers
KJV: kindred, and evil entreated our
INT: race of us ill-treated the fathers

Acts 12:1 V-ANA
GRK: τὰς χεῖρας κακῶσαί τινας τῶν
NAS: to the church in order to mistreat them.
KJV: [his] hands to vex certain
INT: [his] hands to ill-treat some of those

Acts 14:2 V-AIA-3P
GRK: ἐπήγειραν καὶ ἐκάκωσαν τὰς ψυχὰς
NAS: of the Gentiles and embittered them against
KJV: their minds evil affected against
INT: stirred up and poisoned the minds

Acts 18:10 V-ANA
GRK: σοι τοῦ κακῶσαί σε διότι
NAS: will attack you in order to harm you, for I have many
KJV: shall set on thee to hurt thee: for
INT: you to harm you because

1 Peter 3:13 V-FPA-NMS
GRK: τίς ὁ κακώσων ὑμᾶς ἐὰν
NAS: Who is there to harm you if you prove
KJV: And who [is] he that will harm you, if
INT: who [is] he that will harm you if

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page