Acts 7:6
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2980 [e]ἐλάλησεν
elalēsen
SpokeV-AIA-3S
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
3779 [e]οὕτως
houtōs
thusAdv
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2316 [e]Θεὸς,
Theos
GodN-NMS
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
1510 [e]ἔσται
estai
will beV-FIM-3S
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
4690 [e]σπέρμα
sperma
seedN-NNS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of himPPro-GM3S
3941 [e]πάροικον
paroikon
a sojournerAdj-NNS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
1093 [e]γῇ
a landN-DFS
245 [e]ἀλλοτρίᾳ,
allotria
strange,Adj-DFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1402 [e]δουλώσουσιν
doulōsousin
they will enslaveV-FIA-3P
846 [e]αὐτὸ
auto
it,PPro-AN3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2559 [e]κακώσουσιν
kakōsousin
will mistreat [it]V-FIA-3P
2094 [e]ἔτη
etē
yearsN-ANP
5071 [e]τετρακόσια·
tetrakosia
four hundred.Adj-ANP

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 7:6 Greek NT: Nestle 1904
ἐλάλησεν δὲ οὕτως ὁ Θεὸς, ὅτι ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ πάροικον ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ κακώσουσιν ἔτη τετρακόσια·

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:6 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐλάλησεν δὲ οὕτως ὁ θεὸς ὅτι ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ πάροικον ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ κακώσουσιν ἔτη τετρακόσια·

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:6 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐλάλησεν δὲ οὕτως ὁ θεὸς ὅτι ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ πάροικον ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ κακώσουσιν ἔτη τετρακόσια·

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:6 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐλάλησεν δὲ οὕτως ὁ θεός, ὅτι ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ πάροικον ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ κακώσουσιν, ἔτη τετρακόσια.

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:6 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐλάλησε δὲ οὕτως ὁ Θεὸς, ὅτι ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ πάροικον ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ κακώσουσιν ἔτη τετρακόσια·

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:6 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐλάλησεν δὲ οὕτως ὁ θεὸς ὅτι ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ πάροικον ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ κακώσουσιν ἔτη τετρακόσια·

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:6 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐλάλησε δὲ οὕτως ὁ Θεός ὅτι ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ πάροικον ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ κακώσουσιν, ἔτη τετρακόσια

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:6 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐλάλησεν δὲ οὕτως ὁ θεὸς ὅτι ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ πάροικον ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ κακώσουσιν ἔτη τετρακόσια·

Acts 7:6 Hebrew Bible
ויאמר לו אלהים כי גר יהיה זרעו בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה׃

Acts 7:6 Aramaic NT: Peshitta
ܘܡܠܠ ܗܘܐ ܥܡܗ ܐܠܗܐ ܟܕ ܐܡܪ ܠܗ ܕܢܗܘܐ ܙܪܥܟ ܬܘܬܒܐ ܒܐܪܥܐ ܢܘܟܪܝܬܐ ܘܢܫܥܒܕܘܢܝܗܝ ܘܢܒܐܫܘܢ ܠܗ ܐܪܒܥܡܐܐ ܫܢܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But God spoke to this effect, that his DESCENDANTS WOULD BE ALIENS IN A FOREIGN LAND, AND THAT THEY WOULD BE ENSLAVED AND MISTREATED FOR FOUR HUNDRED YEARS.

King James Bible
And God spake on this wise, That his seed should sojourn in a strange land; and that they should bring them into bondage, and entreat them evil four hundred years.

Holman Christian Standard Bible
God spoke in this way: His descendants would be strangers in a foreign country, and they would enslave and oppress them 400 years.
Treasury of Scripture Knowledge

That.

Genesis 15:13,16 And he said to Abram, Know of a surety that your seed shall be a …

four.

Exodus 12:40,41 Now the sojourning of the children of Israel, who dwelled in Egypt, …

Galatians 3:17 And this I say, that the covenant, that was confirmed before of God …

Links
Acts 7:6Acts 7:6 NIVActs 7:6 NLTActs 7:6 ESVActs 7:6 NASBActs 7:6 KJVActs 7:6 Bible AppsActs 7:6 Biblia ParalelaActs 7:6 Chinese BibleActs 7:6 French BibleActs 7:6 German BibleBible Hub
Acts 7:5
Top of Page
Top of Page