2572. καλύπτω (kaluptó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2572. καλύπτω (kaluptó) — 8 Occurrences

Matthew 8:24 V-PNM/P
GRK: τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν
NAS: that the boat was being covered with the waves;
KJV: the ship was covered with
INT: the boat was covered by the

Matthew 10:26 V-RPM/P-NNS
GRK: γάρ ἐστιν κεκαλυμμένον ὃ οὐκ
NAS: them, for there is nothing concealed that will not be revealed,
KJV: there is nothing covered, that shall
INT: indeed is concealed which not

Luke 8:16 V-PIA-3S
GRK: λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει
NAS: a lamp covers it over with a container,
KJV: a candle, covereth it
INT: a lamp having lighted covers it with a vessel

Luke 23:30 V-AMA-2P
GRK: τοῖς βουνοῖς Καλύψατε ἡμᾶς
NAS: ON US,' AND TO THE HILLS, 'COVER US.'
KJV: and to the hills, Cover us.
INT: to the hills Cover us

2 Corinthians 4:3 V-RPM/P-NNS
GRK: καὶ ἔστιν κεκαλυμμένον τὸ εὐαγγέλιον
NAS: our gospel is veiled, it is veiled
KJV: gospel be hid, it is hid
INT: also is concealed gospel

2 Corinthians 4:3 V-RPM/P-NNS
GRK: ἀπολλυμένοις ἐστὶν κεκαλυμμένον
NAS: is veiled, it is veiled to those
KJV: hid, it is hid to them that are lost:
INT: perishing it is concealed

James 5:20 V-FIA-3S
GRK: θανάτου καὶ καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν
NAS: from death and will cover a multitude
KJV: and shall hide a multitude
INT: death and will cover a multitude of sins

1 Peter 4:8 V-PIA-3S
GRK: ὅτι ἀγάπη καλύπτει πλῆθος ἁμαρτιῶν
NAS: love covers a multitude
KJV: charity shall cover the multitude
INT: because love will cover a multitude of sins

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page