καλὸν
Englishman's Concordance
καλὸν (kalon) — 54 Occurrences

Matthew 3:10 Adj-AMS
GRK: ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ
NAS: that does not bear good fruit
KJV: not forth good fruit is hewn down,
INT: producing fruit good is cut down and

Matthew 7:19 Adj-AMS
GRK: ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ
NAS: that does not bear good fruit
KJV: not forth good fruit is hewn down,
INT: producing fruit good is cut down and

Matthew 12:33 Adj-ANS
GRK: τὸ δένδρον καλὸν καὶ τὸν
NAS: make the tree good and its fruit good,
KJV: make the tree good, and his
INT: the tree good and the

Matthew 12:33 Adj-AMS
GRK: καρπὸν αὐτοῦ καλόν ἢ ποιήσατε
NAS: good and its fruit good, or make
KJV: his fruit good; or else make
INT: fruit of it good or make

Matthew 13:24 Adj-ANS
GRK: ἀνθρώπῳ σπείραντι καλὸν σπέρμα ἐν
NAS: who sowed good seed
KJV: unto a man which sowed good seed in
INT: a man having sown good seed in

Matthew 13:27 Adj-ANS
GRK: Κύριε οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας
NAS: did you not sow good seed
KJV: not thou sow good seed in
INT: Sir not good seed did you sow

Matthew 13:37 Adj-ANS
GRK: σπείρων τὸ καλὸν σπέρμα ἐστὶν
NAS: The one who sows the good seed
KJV: He that soweth the good seed
INT: sows the good seed is

Matthew 13:38 Adj-NNS
GRK: τὸ δὲ καλὸν σπέρμα οὗτοί
NAS: is the world; and [as for] the good seed,
KJV: the world; the good seed are
INT: and [the] good seed these

Matthew 15:26 Adj-NNS
GRK: Οὐκ ἔστιν καλὸν λαβεῖν τὸν
NAS: and said, It is not good to take
KJV: It is not meet to take the children's
INT: Not it is good to take the

Matthew 17:4 Adj-NNS
GRK: Ἰησοῦ Κύριε καλόν ἐστιν ἡμᾶς
NAS: Lord, it is good for us to be here;
KJV: Lord, it is good for us to be
INT: to Jesus master good it is for us

Matthew 18:8 Adj-NNS
GRK: ἀπὸ σοῦ καλόν σοί ἐστιν
NAS: and throw it from you; it is better for you to enter
KJV: it is better for thee
INT: from you better for you it is

Matthew 18:9 Adj-NNS
GRK: ἀπὸ σοῦ καλόν σοί ἐστιν
NAS: it out and throw it from you. It is better for you to enter
KJV: thee: it is better for thee to enter
INT: from you good for you it is

Matthew 26:10 Adj-ANS
GRK: ἔργον γὰρ καλὸν ἠργάσατο εἰς
NAS: For she has done a good deed
KJV: for she hath wrought a good work upon
INT: a work indeed good she did to

Matthew 26:24 Adj-NNS
GRK: ἀνθρώπου παραδίδοται καλὸν ἦν αὐτῷ
NAS: It would have been good for that man
KJV: it had been good for that
INT: of man is betrayed good were it for him

Mark 7:27 Adj-NNS
GRK: γάρ ἐστιν καλὸν λαβεῖν τὸν
NAS: first, for it is not good to take
KJV: it is not meet to take the children's
INT: indeed it is good to take the

Mark 9:5 Adj-NNS
GRK: Ἰησοῦ ῥαββί καλόν ἐστιν ἡμᾶς
NAS: Rabbi, it is good for us to be here;
KJV: Master, it is good for us to be
INT: to Jesus Rabbi good it is for us

Mark 9:42 Adj-NNS
GRK: εἰς ἐμέ καλόν ἐστιν αὐτῷ
NAS: to stumble, it would be better for him if,
KJV: me, it is better for him that
INT: in me better it is for him

Mark 9:43 Adj-NNS
GRK: ἀπόκοψον αὐτήν καλόν ἐστίν σε
NAS: cut it off; it is better for you to enter
KJV: off: it is better for thee to enter
INT: cut off it better it is for you

Mark 9:45 Adj-NNS
GRK: ἀπόκοψον αὐτόν καλόν ἐστίν σε
NAS: cut it off; it is better for you to enter
KJV: off: it is better for thee to enter
INT: cut off it better it is for you

Mark 9:47 Adj-NNS
GRK: ἔκβαλε αὐτόν καλόν σέ ἐστιν
NAS: throw it out; it is better for you to enter
KJV: out: it is better for thee to enter
INT: cast out it better for you it is

Mark 9:50 Adj-NNS
GRK: Καλὸν τὸ ἅλας
NAS: Salt is good; but if the salt
KJV: Salt [is] good: but if
INT: Good [is] the salt

Mark 14:6 Adj-ANS
GRK: κόπους παρέχετε καλὸν ἔργον ἠργάσατο
NAS: her? She has done a good deed
KJV: her? she hath wrought a good work on
INT: trouble do you cause a good work she did

Mark 14:21 Adj-NNS
GRK: ἀνθρώπου παραδίδοται καλὸν αὐτῷ εἰ
NAS: is betrayed! [It would have been] good for that man
KJV: is betrayed! good were it
INT: of man is betrayed better for him [it were] if

Luke 3:9 Adj-AMS
GRK: ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ
NAS: that does not bear good fruit
KJV: not forth good fruit is hewn down,
INT: producing fruit good is cut down and

Luke 6:38 Adj-ANS
GRK: ὑμῖν μέτρον καλὸν πεπιεσμένον σεσαλευμένον
NAS: into your lap a good measure--
KJV: unto you; good measure,
INT: to you measure good pressed down shaken together

Luke 6:43 Adj-NNS
GRK: ἔστιν δένδρον καλὸν ποιοῦν καρπὸν
NAS: For there is no good tree
KJV: For a good tree bringeth
INT: there is tree good producing fruit

Luke 6:43 Adj-AMS
GRK: ποιοῦν καρπὸν καλόν
NAS: tree which produces good fruit.
KJV: tree bring forth good fruit.
INT: producing fruit good

Luke 9:33 Adj-NNS
GRK: Ἰησοῦν Ἐπιστάτα καλόν ἐστιν ἡμᾶς
NAS: Master, it is good for us to be here;
KJV: Master, it is good for us to be
INT: Jesus Master good it is for us

Luke 14:34 Adj-NNS
GRK: Καλὸν οὖν τὸ
NAS: Therefore, salt is good; but if even
KJV: Salt [is] good: but if
INT: Good [is] therefore the

John 2:10 Adj-AMS
GRK: πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν
NAS: man serves the good wine first,
KJV: doth set forth good wine;
INT: first the good wine sets on

John 2:10 Adj-AMS
GRK: τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως
NAS: [wine]; [but] you have kept the good wine
KJV: hast kept the good wine
INT: have kept the good wine until

Romans 7:18 Adj-ANS
GRK: κατεργάζεσθαι τὸ καλὸν οὔ
NAS: in me, but the doing of the good [is] not.
KJV: [how] to perform that which is good I find
INT: I [the] to work out the right cannot

Romans 7:21 Adj-ANS
GRK: ποιεῖν τὸ καλὸν ὅτι ἐμοὶ
NAS: in me, the one who wants to do good.
KJV: would do good, evil is present
INT: to practice the right that me

Romans 14:21 Adj-NNS
GRK: καλὸν τὸ μὴ
NAS: It is good not to eat meat
KJV: [It is] good neither to eat
INT: [It is] right not

1 Corinthians 5:6 Adj-NNS
GRK: Οὐ καλὸν τὸ καύχημα
NAS: Your boasting is not good. Do you not know
KJV: glorying [is] not good. Know ye not
INT: Not good [is] the boasting

1 Corinthians 7:1 Adj-NNS
GRK: ὧν ἐγράψατε καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς
NAS: you wrote, it is good for a man
KJV: unto me: [It is] good for a man
INT: what things you wrote [It is] good for a man a woman

1 Corinthians 7:8 Adj-NNS
GRK: ταῖς χήραις καλὸν αὐτοῖς ἐὰν
NAS: and to widows that it is good for them if
KJV: widows, It is good for them if
INT: to the widows [it is] good for them if

1 Corinthians 7:26 Adj-ANS
GRK: οὖν τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν διὰ
NAS: that this is good in view
KJV: that this is good for the present
INT: then this good is because of

1 Corinthians 7:26 Adj-NNS
GRK: ἀνάγκην ὅτι καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ
NAS: distress, that it is good for a man
KJV: [I say], that [it is] good for a man
INT: necessity that [it is] good for a man

1 Corinthians 9:15 Adj-NNS
GRK: ἐν ἐμοί καλὸν γάρ μοι
NAS: in my case; for it would be better for me to die
INT: with me [it were] good for me

2 Corinthians 13:7 Adj-ANS
GRK: ὑμεῖς τὸ καλὸν ποιῆτε ἡμεῖς
NAS: but that you may do what is right, even
KJV: should do that which is honest, though
INT: you what [is] right might do we

Galatians 4:18 Adj-NNS
GRK: καλὸν δὲ ζηλοῦσθαι
NAS: But it is good always
KJV: But [it is] good to be zealously affected
INT: good [it is] moreover to be zealous

Galatians 6:9 Adj-ANS
GRK: τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες μὴ
NAS: in doing good, for in due
KJV: not be weary in well doing: for
INT: and [in] well doing not

1 Thessalonians 5:21 Adj-ANS
GRK: δοκιμάζετε τὸ καλὸν κατέχετε
NAS: [carefully]; hold fast to that which is good;
KJV: hold fast that which is good.
INT: prove the right hold fast

1 Timothy 2:3 Adj-NNS
GRK: τοῦτο καλὸν καὶ ἀπόδεκτον
NAS: This is good and acceptable
KJV: For this [is] good and acceptable
INT: for this [is] good and acceptable

1 Timothy 3:13 Adj-AMS
GRK: βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται καὶ
NAS: for themselves a high standing
KJV: to themselves a good degree,
INT: a degree for themselves good acquire and

1 Timothy 4:4 Adj-NNS
GRK: κτίσμα θεοῦ καλόν καὶ οὐδὲν
NAS: by God is good, and nothing
KJV: creature of God [is] good, and nothing
INT: creature of God [is] good and nothing

1 Timothy 6:12 Adj-AMS
GRK: ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγῶνα τῆς
NAS: Fight the good fight of faith;
KJV: Fight the good fight of faith,
INT: Fight the good fight of the

1 Timothy 6:19 Adj-AMS
GRK: ἑαυτοῖς θεμέλιον καλὸν εἰς τὸ
NAS: the treasure of a good foundation
KJV: for themselves a good foundation
INT: for themselves a foundation good for the

2 Timothy 4:7 Adj-AMS
GRK: τὸν καλὸν ἀγῶνα ἠγώνισμαι
NAS: I have fought the good fight,
KJV: I have fought a good fight,
INT: The good fight I have fought

Hebrews 6:5 Adj-ANS
GRK: καὶ καλὸν γευσαμένους θεοῦ
NAS: and have tasted the good word of God
KJV: And have tasted the good word of God,
INT: and [the] goodness having tasted of God's

Hebrews 13:9 Adj-NNS
GRK: μὴ παραφέρεσθε καλὸν γὰρ χάριτι
NAS: teachings; for it is good for the heart
KJV: For [it is] a good thing that the heart
INT: not be carried about good indeed with grace

James 2:7 Adj-ANS
GRK: βλασφημοῦσιν τὸ καλὸν ὄνομα τὸ
NAS: Do they not blaspheme the fair name
KJV: they blaspheme that worthy name by
INT: do blaspheme the good name

James 4:17 Adj-AMS
GRK: εἰδότι οὖν καλὸν ποιεῖν καὶ
NAS: to one who knows [the] right thing to do
KJV: to do good, and
INT: To [him] knowing therefore good to do and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page