καλοῖς
Englishman's Concordance
καλοῖς (kalois) — 3 Occurrences

Luke 21:5 Adj-DMP
GRK: ὅτι λίθοις καλοῖς καὶ ἀναθήμασιν
NAS: that it was adorned with beautiful stones
KJV: it was adorned with goodly stones
INT: that with stones goodly and consecrated gifts

1 Timothy 5:10 Adj-DNP
GRK: ἐν ἔργοις καλοῖς μαρτυρουμένη εἰ
NAS: having a reputation for good works;
KJV: Well reported of for good works; if
INT: in works good being borne witness to if

1 Timothy 6:18 Adj-DNP
GRK: ἐν ἔργοις καλοῖς εὐμεταδότους εἶναι
NAS: to be rich in good works,
KJV: in good works,
INT: in works good generous in distributing to be

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page